SFS 2010:662 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

100662.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslu

t

1 föreskrivs att 2 b, 2 f och 15 §§ hälso- och sjuk-

vårdslagen (1982:763)

2 ska ha följande lydelse.

2 b §

3

Patienten ska ges individuellt anpassad information om

1. sitt hälsotillstånd,
2. de metoder för undersökning, vård och behandling som finns,
3. sina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt

finansierade hälso- och sjukvården, samt

4. vårdgarantin.
Om informationen inte kan lämnas till patienten ska den i stället lämnas

till en närstående till patienten. Informationen får dock inte lämnas till pa-
tienten eller någon närstående om det finns hinder för detta i 25 kap. 6 eller
7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller i 6 kap. 12 § andra
stycket eller 13 § första stycket patientsäkerhetslagen (2010:659).

2 f §

4

Hälso- och sjukvården ska på socialnämndens initiativ, i frågor som

rör barn som far illa eller riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan,
organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter
gäller de begränsningar som följer av 6 kap. 12–14 §§ patientsäkerhetslagen
(2010:659) och av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan

behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

15 §

5

I landstingen ska det finnas möjligheter till anställning för läkares

allmäntjänstgöring enligt 4 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) i sådan
omfattning att alla läkare som avlagt läkarexamen och läkare med utländsk
utbildning som föreskrivits allmäntjänstgöring ges möjlighet att fullgöra
praktisk tjänstgöring för att få legitimation som läkare. Anställning för all-
mäntjänstgöring ska ske för viss tid.

I landstingen ska det också finnas möjligheter till anställning för läkares

specialiseringstjänstgöring enligt nämnda lag i en omfattning som motsvarar
det planerade framtida behovet av läkare med specialistkompetens i klinisk

1 Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse 2010:243.

4 Senaste lydelse 2009:430.

5 Senaste lydelse 2006:176.

SFS 2010:662

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:662

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

verksamhet. Regeringen får meddela föreskrifter om att läkare under sådan
tjänstgöring med anställning vid en enhet som har upplåtits för högskoleut-
bildning för läkarexamen ska anställas för viss tid.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.