SFS 2010:1314 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

101314.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 c § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763) ska ha följande lydelse.

3 c §

2

Landstinget ska även erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem

som, utan att vara bosatta i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid
sjukdom och moderskap enligt vad som följer av Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de
sociala trygghetssystemen

3. Detsamma ska gälla för den som avses i 5 kap.

7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av nämnda för-
ordning. Vården ska i dessa fall erbjudas av det landsting inom vars område
personen är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är arbetslös,
det landsting inom vars område denne är registrerad som arbetssökande. I
den utsträckning familjemedlemmar till dessa personer har rätt till vårdför-
måner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av den
nämnda förordningen, ska familjemedlemmarna erbjudas vård av samma
landsting. Om familjemedlemmarna är bosatta i Sverige, gäller dock 3 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som omfattas av rådets

förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av sys-
temen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras famil-
jemedlemmar flyttar inom gemenskapen

4.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.

2 Senaste lydelse 1998:1660.

3 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).

4 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

SFS 2010:1314

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.