Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Författningen har upphävts genom: SFS 2024:239

Utfärdad:
Upphävd:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1972:119
Departement: Socialdepartementet
Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:405
Länk: Länk till register

SFS nr:

1972:119
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1972-04-21
Ändrad: t.o.m. SFS

2013:405
Upphävd: 2025-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS

2024:239
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


/Upphör att gälla U:2025-07-01/ 1 § En person ska efter egen ansökan få fastställt att han eller hon har en annan könstillhörighet än den som framgår av folkbokföringen, om han eller hon
   1. sedan en lång tid upplever att han eller hon tillhör det andra könet,
   2. sedan en tid uppträder i enlighet med denna könsidentitet,
   3. måste antas komma att leva i denna könsidentitet även i framtiden, och
   4. har fyllt arton år.

En ansökan enligt första stycket får bifallas även om sökanden har beviljats ändrad könstillhörighet med stöd av 2 §. Lag (2013:405).

2 §   En person ska efter ansökan få fastställt att han eller hon har en annan könstillhörighet än den som framgår av folkbokföringen, om
   1. han eller hon har en medfödd avvikelse i könsutvecklingen, och
   2. en ändring av könstillhörigheten är
      a) förenlig med utvecklingen av könsidentiteten, och
      b) mest förenlig med sökandens kroppsliga tillstånd.
Avser en ansökan enligt första stycket någon som har fyllt arton år, görs ansökan av honom eller henne själv. Detsamma gäller för den som är yngre än arton år men som inte står under någon annans vårdnad. I övriga fall görs ansökan av vårdnadshavaren.

Avser ansökan ett barn som har fyllt tolv år, ska barnet lämna sitt samtycke. Även om samtycke inte behövs, ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. Lag (2012:456).

3 §   En ansökan om fastställelse enligt 1 eller 2 § får bifallas endast om sökanden är folkbokförd i Sverige.

Ansökan får inte bifallas om sökanden är registrerad partner.
Lag (2012:456).

3 a §   En dom eller ett beslut om att en person har ändrad könstillhörighet, som har meddelats av en utländsk domstol eller myndighet och som har vunnit laga kraft, gäller i Sverige, om personen när domen eller beslutet meddelades var medborgare i det andra landet eller bosatt där.
Lag (2012:456).

4 §   I samband med ansökan om fastställelse enligt 1 eller 2 § får tillstånd ges till att ingrepp görs i könsorganen i syfte att göra dem mer lika det andra könets. Tillstånd får ges endast om förutsättningarna för fastställelse är uppfyllda.

Bestämmelserna i 2 § andra och tredje styckena gäller i tillämpliga delar. Lag (2012:456).

4 a §   I samband med ansökan om fastställelse enligt 1 § får tillstånd ges till att könskörtlarna avlägsnas, om förutsättningarna för fastställelse i 1 § första stycket 1-4 är uppfyllda.

När en ansökan om fastställelse enligt 1 eller 2 § har bifallits får den som beslutet avser efter egen ansökan ges tillstånd till att könskörtlarna avlägsnas.

Om sökanden inte har fyllt tjugotre år får tillstånd ges endast om det finns synnerliga skäl. Lag (2012:456).

5 §   Ansökningar enligt 1, 2, 4 och 4 a §§ prövas av Socialstyrelsen. Lag (2012:456).

6 §   Socialstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1995:23).

7 §   Den som har tagit befattning med ärende enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har erfarit om en enskilds personliga förhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Lag (2009:411).

8 §   Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utför ingrepp enligt 4 eller 4 a § på en person som inte har fått tillstånd till ett sådant ingrepp, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Till ansvar enligt denna bestämmelse ska inte dömas om gärningen är belagd med straff i brottsbalken.
Lag (2012:456).

9 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de krav för fastställelse som avses i 1 § första stycket 1-3 och 2 § första stycket 1.
Lag (2012:456).


Övergångsbestämmelser

1995:23

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2024:239
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2025.
   2. Beslut om fastställelse av könstillhörighet som har meddelats enligt den upphävda lagen gäller fortfarande.
   3. Tillstånd till ingrepp som har getts enligt 4 eller 4 a § den upphävda lagen gäller fortfarande.
   4. Ärenden som har inletts hos Socialstyrelsen före ikraftträdandet men ännu inte avgjorts handläggs enligt bestämmelserna i den upphävda lagen.
   5. Den upphävda lagen gäller fortfarande vid överklagande av beslut som har meddelats enligt den lagen.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.