850012.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:12

! öm kontroll av berusningsmedel på sjukhus;

utkom från trycket

utfärdad den 10 januari 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Denna lag skall, i den mån socialstyrelsen beslutar det, tillämpas vid

sådan enhet vid ett sjukhus som är särskilt inriktad på vård för missbruk av

beroendeframkallande medel.

2 § Den som är intagen för vård får inte inneha alkoholhaltiga drycker
eller andra berusningsmedel. Han får inte heller inneha injektionssprutor
eller kanyler som kan användas för insprutning i människokroppen eller

andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller
annan befattning med nark otika.

3 § �verläkaren får ställa följande villkor för att ta in någon på sjukhuset
för vård för missbruk av beroendeframkallande medel, om det behövs för

att hindra a tt patienten har tillgång till sådana medel eller föremål som
anges i 2 §. De villkor som avses är krav på

1. att patienten underkastar sig kroppsvisitation eller ytlig kroppsbe­

siktning,

2. att patienten medger undersökning av vad han innehar eller får sig

tillsänt.

4 § Sådana berusningsmedel och föremål som anges i 2 § får omhänder­

tas

1. om de påträffas hos en intagen,
2. om en intagen får dem sig tills ända, eller
3. om de påträffas utan att det finns någon känd ägare till dem.
�verläkaren skall låta förstöra eller försälja den omhändertagna egendo­

men enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket
lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Belopp som erhållits vid försäljningen skall tillfalla staten.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1985 .

På regeringens vägnar

OLOF PALME

G. SIGURDSEN

(Socialdepartementet)

den 22 januari 1985

Prop. 1984/85:46, JuU 12, rskr 103.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.