SFS 2019:356 Lag om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

SFS2019-356.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av

berusningsmedel på sjukhus

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1985:12) om kontroll av
berusningsmedel på sjukhus ska ha följande lydelse.

4 §2 Sådana berusningsmedel, varor, dopningsmedel och föremål som an-
ges i 2 § får omhändertas

1. om de påträffas hos en intagen,
2. om en intagen får dem sig tillsända, eller
3. om de påträffas utan att det finns någon känd ägare till dem.
Verksamhetschefen ska låta förstöra eller försälja den omhändertagna

egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första
stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.

Belopp som erhållits vid försäljningen ska tillfalla staten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

2 Senaste lydelse 1999:50.

SFS

2019:356

Publicerad
den

4 juni 2019

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.