SFS 1999:50 Lag om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus / SFS 1999:50 Lag om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus
990050.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av
berusningsmedel på sjukhus;

utfärdad den 25 februari 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2, 3 och 4 §§ lagen (1985:12) om

kontroll av berusningsmedel på sjukhus skall ha följande lydelse.

2 §

Den som är intagen för vård får inte inneha alkoholhaltiga drycker, an-

dra berusningsmedel, något sådant medel som avses i lagen (1991:1969) om
förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen
(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Han får inte heller inneha
injektionssprutor eller kanyler som kan användas för insprutning i människo-
kroppen eller andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk
av eller annan befattning med narkotika.

3 §

2

Verksamhetschefen får ställa följande villkor för att ta in någon på

sjukhuset för vård av missbruk av beroendeframkallande medel, om det be-
hövs för att hindra att patienten har tillgång till sådana medel

,

varor eller fö-

remål som anges i 2 §. De villkor som avses är krav på

1. att patienten underkastar sig kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesikt-

ning,

2. att patienten medger undersökning av vad han innehar eller får sig till-

sänt.

4 §

3

Sådana berusningsmedel, varor, dopningsmedel och föremål som

anges i 2 § får omhändertas

1. om de påträffas hos en intagen,
2. om en intagen får dem sig tillsända, eller
3. om de påträffas utan att det finns någon känd ägare till dem.
Verksamhetschefen skall låta förstöra eller försälja den omhändertagna

egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första
stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Belopp som erhållits vid försäljningen skall tillfalla staten.

1

Prop. 1997/98:183 och 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/1999:139.

2

Senaste lydelse 1996:796.

3

Senaste lydelse 1996:796.

SFS 1999:50

Utkom från trycket
den 9 mars 1999

background image

2

SFS 1999:50

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.