SFS 2008:415 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård / SFS 2008:415 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
080415.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård;

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1991:1128) om psy-

kiatrisk tvångsvård

dels

att 25 a § ska upphöra att gälla,

dels

att 1, 2, 3, 4, 6 b, 7�15, 17, 25, 27, 31, 32, 33, 38 a�42 och 47 §§ samt

rubriken närmast före 15 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 7 a, 26 och 26 a §§ och

närmast före 26 § en ny rubrik av följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny rubrik närmast före 18 § som ska lyda

⬝Sluten psykiatrisk tvångsvård⬝.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

Inledande bestämmelser

1 §

Föreskrifterna i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) gäller all psykia-

trisk vård. Kompletterande föreskrifter om psykiatrisk vård som är förenad
med frihetsberövande och annat tvång

(tvångsvård)

ges i denna lag.

Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård finns också i lagen (1991:1129)

om rättspsykiatrisk vård.

Vad som sägs i denna lag om ett landsting gäller även en kommun som

inte ingår i ett landsting.

Med chefsöverläkare avses i denna lag chefsöverläkaren vid den sjuk-

vårdsinrättning där patienten är inskriven.

Lag (2008:415).

2 §

Tvångsvård enligt denna lag ges som sluten psykiatrisk tvångsvård el-

ler, efter sådan vård, som öppen psykiatrisk tvångsvård. Vård som ges när
patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning benämns sluten psykiatrisk
tvångsvård. Annan vård enligt denna lag benämns öppen psykiatrisk tvångs-
vård.

Tvångsvården ska syfta till att sätta patienten i stånd att frivilligt med-

verka till nödvändig vård och ta emot det stöd som han eller hon behöver.

Lag (2008:415).

1

Prop. 2007/08:70, bet. 2007/08:SoU15, rskr. 2007/08:178.

SFS 2008:415

Utkom från trycket
den 11 juni 2008
Omtryck

background image

2

SFS 2008:415

2 a §

Tvångsåtgärder vid vård enligt denna lag får användas endast om de

står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. �r mindre ingripande åtgär-
der tillräckliga, skall de användas.

Tvång skall utövas så skonsamt som möjligt och med största möjliga hän-

syn till patienten.

Lag (2000:353).

2 b §

Tvångsåtgärder i syfte att genomföra vården får användas endast om

patienten inte genom en individuellt anpassad information kan förmås att fri-
villigt medverka till vård. De får inte användas i större omfattning än vad
som är nödvändigt för att förmå patienten till detta

. Lag (2000:353).

Förutsättningar för tvångsvård

3 §

2

Tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allvarlig psykisk

störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållan-
den i övrigt

1. har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodo-

ses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning
för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård

(sluten psykiatrisk tvångsvård),

eller

2. behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk

vård (

öppen psykiatrisk tvångsvård)

.

En förutsättning för vård enligt denna lag är att patienten motsätter sig så-

dan vård som sägs i första stycket, eller det till följd av patientens psykiska
tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hans
eller hennes samtycke.

Tvångsvård får inte ges om patientens psykiska störning enligt första

stycket utgör enbart en utvecklingsstörning.

Vid bedömning av vårdbehovet enligt första stycket ska det även beaktas,

om patienten till följd av sin psykiska störning är farlig för annans person-
liga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Lag (2008:415).

Intagning för tvångsvård

4 §

3

Ett beslut om intagning på en sjukvårdsinrättning för tvångsvård får

inte fattas utan att ett läkarintyg

(vårdintyg)

har utfärdats, av vilket det fram-

går att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för sluten psykiatrisk
tvångsvård av patienten är uppfyllda. Vårdintyget ska grundas på en särskild
läkarundersökning.

En undersökning för vårdintyg får företas endast om det finns skälig an-

ledning till det. Undersökningen utförs av en legitimerad läkare. Om under-
sökningen inte kan utföras med patientens samtycke, får patienten tas om
hand för undersökning. Beslut om sådant omhändertagande får fattas endast
av en läkare i allmän tjänst eller av en läkare som enligt avtal med lands-
tinget har till uppgift att utföra undersökningar för vårdintyg.

Lag

(2008:415).

2

Senaste lydelse 2000:353.

3

Senaste lydelse 2007:244.

background image

3

SFS 2008:415

5 §

Vårdintyget får utfärdas endast i omedelbar anslutning till undersök-

ningen. Det skall, utöver ett uttalande enligt 4 § om förutsättningarna för
tvångsvård av patienten, innehålla en redogörelse för den psykiska stör-
ningen och de omständigheter i övrigt som ger upphov till vårdbehovet.

Vid utfärdande av vårdintyg gäller bestämmelserna om jäv i 11 och 12 §§

förvaltningslagen (1986:223) även för läkare som utövar yrket enskilt.

Den läkare som har utfärdat vårdintyget skall se till att det snarast kom-

mer till den sjukvårdsinrättning där frågan om intagning för tvångsvård skall
prövas.

6 §

En patient får, sedan vårdintyg har utfärdats, efter beslut av läkare hål-

las kvar på vårdinrättningen tills frågan om intagning har avgjorts. Om andra
åtgärder inte är tillräckliga, får det tvång användas som är nödvändigt för att
hindra patienten att lämna den del av vårdinrättningen där patienten skall
vistas, för att upprätthålla ordningen på inrättningen eller för att tillgodose
säkerheten i vården.

Om det är nödvändigt får patienten, sedan beslut om att hålla kvar denne

har fattats, kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas för kontroll av att
denne inte bär på sig egendom som anges i 21 §. Föreskrifterna i 23 och
24 §§ skall därvid tillämpas

. Lag (2000:353).

6 a §

I sådana fall som anges i 19 § eller 20 § får en patient som hålls kvar

enligt 6 § kortvarigt spännas fast med bälte eller liknande anordning eller
kortvarigt hållas avskild från de andra patienterna.

En patient som hålls kvar enligt 6 § får, om det finns en överhängande

fara för patientens liv eller hälsa, ges nödvändig behandling.

Beslut enligt denna paragraf fattas av legitimerad läkare.

Lag (2000:353)

.

6 b §

4

Frågan om intagning för sluten psykiatrisk tvångsvård ska avgöras

skyndsamt efter undersökning av patienten, senast 24 timmar efter dennes
ankomst till vårdinrättningen. Ett beslut om intagning får inte grundas på ett
vårdintyg som är äldre än fyra dagar.

Beslut om intagning fattas av en chefsöverläkare vid en enhet för psykia-

trisk vård. Beslutet får inte fattas av den läkare som har utfärdat vårdintyget.

Lag (2008:415)

.

Tvångsvård efter beslut av rätten

7 §

Om chefsöverläkaren finner att patienten bör ges tvångsvård utöver

fyra veckor från dagen för beslutet om intagning, ska chefsöverläkaren före
utgången av fyraveckorstiden ansöka hos länsrätten om medgivande till så-
dan vård. Chefsöverläkaren ska även ansöka hos länsrätten om medgivande
till fortsatt vård när han eller hon anser att den psykiatriska tvångsvården bör
övergå i öppen eller sluten form.

I ansökan ska det anges om vården avser sluten eller öppen psykiatrisk

tvångsvård.

I ansökan om sluten psykiatrisk tvångsvård ska det anges vilka omstän-

digheter som utgör grund för tvångsvården och vilka överväganden som har

4

Senaste lydelse 2000:353.

background image

4

SFS 2008:415

gjorts i fråga om vård i annan form för patienten. Till ansökan ska det fogas
en redogörelse för det stöd och den behandling som planeras för patienten
under och efter vistelsen på vårdenheten.

I ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård ska det anges vilka omstän-

digheter som utgör grund för tvångsvården och vilka särskilda villkor som
rätten bör föreskriva. Till ansökan ska det fogas en sådan samordnad vård-
plan som avses i 7 a §.

Lag (2008:415)

.

7

a §

En samordnad vårdplan ska innehålla uppgifter om

� det bedömda behovet av insatser från landstingets hälso- och sjukvård

och kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård,

� beslut om insatser,
� vilken enhet vid landstinget eller kommunen som ansvarar för respek-

tive insats, och

� eventuella åtgärder som vidtas av andra än landstinget eller kommunen.
Vårdplanen ska upprättas av chefsöverläkaren, om han eller hon bedömer

att patienten kommer att vara i behov av insatser enligt första stycket i sam-
band med öppen psykiatrisk tvångsvård. Vårdplanen ska utformas i samar-
bete mellan de enheter vid kommunen eller landstinget som svarar för in-
satserna. Vårdplanen är upprättad när den har justerats av enheterna.

Chefsöverläkaren ska underrätta berörd enhet vid landsting, kommun eller

annan huvudman om beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård

. Lag

(2008:415).

8 §

Rätten ska på ansökan enligt 7 § besluta i frågan om fortsatt vård i

form av sluten eller öppen psykiatrisk tvångsvård.

Om rätten bifaller ansökan, får vården pågå under högst fyra månader,

räknat från dagen för beslutet om intagning.

Lag (2008:415)

.

9 §

På ansökan av chefsöverläkaren får rätten medge att tvångsvården fort-

sätter i form av öppen eller sluten psykiatrisk tvångsvård utöver den längsta
tiden enligt 8 §. Medgivande får lämnas för högst sex månader åt gången,
räknat från den dag då länsrätten meddelar beslut i frågan.

En ansökan enligt första stycket ska ha kommit in till länsrätten innan ti-

den för gällande beslut om tvångsvård har löpt ut. Föreskrifterna i 7 § andra�
fjärde styckena och 7 a § tillämpas på en ansökan enligt denna paragraf.

Till ansökan om fortsatt öppen psykiatrisk tvångsvård ska det fogas en

uppföljning av den samordnade vårdplanen.

Lag (2008:415)

.

10 §

Har en ansökan enligt 7 eller 9 § kommit in till länsrätten, får tvångs-

vården fortsätta i avvaktan på länsrättens beslut. Om vården fortsätter ska
den ges i den form som föreskrivs i det senaste beslutet om tvångsvård. Av-
slår rätten ansökan, ska vården upphöra omedelbart.

Lag (2008:415)

.

11 §

5

Om en patient är intagen på en sjukvårdsinrättning för frivillig psyki-

atrisk vård, får chefsöverläkaren vid den enhet där patienten vårdas besluta
om sluten psykiatrisk tvångsvård när

5

Senaste lydelse 2000:353.

background image

5

SFS 2008:415

1. de förutsättningar som anges i 3 § första stycket 1 och andra stycket är

uppfyllda, och

2. patienten till följd av sin psykiska störning kan befaras komma att all-

varligt skada sig själv eller någon annan.

Ett sådant beslut får inte fattas utan att ett vårdintyg har utfärdats av en an-

nan läkare än chefsöverläkaren. I fråga om vårdintyg gäller bestämmelserna
i 4 § och 5 § första och andra styckena. Beslut om vård enligt första stycket
ska fattas senast 24 timmar efter det att vårdintyg har utfärdats. Det som sägs
i 6 och 6 a §§ gäller också vid övergång från frivillig vård till tvångsvård en-
ligt första stycket.

Lag (2008:415)

.

12 §

6

När beslut har fattats om sluten psykiatrisk tvångsvård enligt 11 §,

ska beslutet av chefsöverläkaren senast dagen efter beslutet underställas
länsrättens prövning.

Anser chefsöverläkaren att tvångsvården bör fortsätta ska han eller hon

senast inom fyra dagar från dagen för beslutet om sluten psykiatrisk tvångs-
vård ansöka hos länsrätten om medgivande till fortsatt vård. Det som sägs i
7 § andra�fjärde styckena och 7 a § ska därvid tillämpas.

Lag (2008:415)

.

13 §

Om rätten bifaller en ansökan enligt 12 § andra stycket, får tvångsvår-

den pågå under högst fyra månader, räknat från dagen för chefsöverläkarens
beslut. I fråga om tvångsvård utöver denna tid tillämpas samma bestämmel-
ser som vid fortsatt tvångsvård enligt 9 §.

Lag (2008:415)

.

�vergång från rättspsykiatrisk vård till tvångsvård enligt denna
lag

14 §

7

När rättspsykiatrisk vård ska upphöra i fall som avses i 15 § lagen

(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård får chefsöverläkaren besluta om sluten
psykiatrisk tvångsvård enligt denna lag trots att vårdintyg inte har utfärdats,
om de förutsättningar som anges i 3 § första stycket 1 och andra stycket är
uppfyllda.

Föreskrifterna i 6 b § gäller inte i de fall som avses i första stycket. I stäl-

let tillämpas föreskrifterna i 12 § andra stycket och 13 §, varvid ett beslut
enligt denna paragraf jämställs med beslut enligt 11 §.

Lag (2008:415)

.

Gemensamma bestämmelser om vården

15 §

Vård enligt denna lag ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av ett

landsting.

Om det finns synnerliga skäl, får regeringen bestämma att vård får ges

även på någon annan vårdinrättning. På en sådan inrättning ska tillämpas det
som i denna lag sägs om sjukvårdsinrättning som drivs av ett landsting.

Lag

(2008:415)

.

15

a §

Vård enligt denna lag skall bedrivas så att den uppfyller kraven på

god säkerhet i verksamheten. Vid sjukvårdsinrättningen skall det finnas den

6

Senaste lydelse 2000:353.

7

Senaste lydelse 2000:353.

background image

6

SFS 2008:415

personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att en god säkerhet
skall kunna tillgodoses i verksamheten. Det skall också finnas någon som
har ansvaret för att sjukvårdsinrättningen säkerhetsanpassas och säkerhets-
klassificeras samt för att säkerheten systematiskt och fortlöpande utvecklas
och upprätthålls (säkerhetsansvarig).

Lag (2006:247)

.

16 §

En vårdplan skall upprättas snarast efter det att patienten har tagits in

för tvångsvård. Vårdplanen skall ange de behandlingsåtgärder och andra in-
satser som behövs för att syftet med tvångsvården skall uppnås och för att
resultaten av dessa insatser skall kunna bestå. Så långt möjligt skall planen
upprättas i samråd med patienten. Om det inte är olämpligt skall samråd ske
också med dennes närstående.

Chefsöverläkaren skall undersöka om patienten har behov av stöd från so-

cialtjänsten. Så långt det är möjligt skall detta ske i samråd med patienten.

Lag (2000:353)

.

17 §

8

I fråga om behandlingen under vårdtiden ska samråd äga rum med

patienten när det kan ske. Samråd ska ske också med patientens närstående,
om det inte är olämpligt. Frågor om behandlingen avgörs ytterst av chefs-
överläkaren.

Behandlingsåtgärderna ska anpassas till vad som krävs för att uppnå syftet

med tvångsvården enligt 2 § andra stycket.

Lag (2008:415)

.

Sluten psykiatrisk tvångsvård

18 §

En patient får hindras att lämna vårdinrättningens område eller den

del av inrättningen där han skall vistas.

Om andra åtgärder inte är tillräckliga, får det tvång användas som är nöd-

vändigt för att hindra patienten att lämna vårdinrättningens område eller den
del av inrättningen där denne skall vistas, för att upprätthålla ordningen på
vårdinrättningen eller för att tillgodose säkerheten i vården.

Lag (2000:353)

.

19 §

Om det finns en omedelbar fara för att en patient allvarligt skadar sig

själv eller någon annan, får patienten kortvarigt spännas fast med bälte eller
liknande anordning. Vårdpersonal skall vara närvarande under den tid pa-
tienten hålls fastspänd.

Om det finns synnerliga skäl, får beslutas att patienten skall hållas fast-

spänd längre än som anges i första stycket.

Chefsöverläkaren beslutar om fastspänning. Socialstyrelsen skall utan

dröjsmål underrättas om beslut enligt andra stycket.

20 §

En patient får hållas avskild från andra patienter endast om det är

nödvändigt på grund av att patienten genom aggressivt eller störande bete-
ende allvarligt försvårar vården av de andra patienterna. Ett beslut om av-
skiljande gäller högst åtta timmar. Tiden för avskiljande får genom ett nytt
beslut förlängas med högst åtta timmar.

Om det finns synnerliga skäl, får ett beslut om avskiljande enligt första

stycket avse en bestämd tid som överstiger åtta timmar.

8

Senaste lydelse 2000:353.

background image

7

SFS 2008:415

Chefsöverläkaren beslutar om avskiljande. Om en patient hålls avskild

mer än åtta timmar i följd, skall socialstyrelsen utan dröjsmål underrättas om
detta. En patient skall under den tid han hålls avskild stå under fortlöpande
uppsikt av vårdpersonal.

20

a §

Chefsöverläkaren får besluta att inskränka en patients rätt att an-

vända elektroniska kommunikationstjänster, om det är nödvändigt med hän-
syn till vården eller rehabiliteringen av patienten eller för att undvika att nå-
gon annan lider skada.

Den tekniska utrustning som möjliggör användningen får omhändertas

under den tid beslutet gäller. Omhändertagen utrustning skall återlämnas till
patienten senast när beslutet om inskränkning upphör att gälla.

Lag

(2006:663)

.

21 §

En patient får inte inneha

1. narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller sådana

varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga va-
ror,

2. sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dop-

ningsmedel,

3. injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för insprutning i

människokroppen,

4. andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller

annan befattning med narkotika, eller

5. annan egendom som kan skada honom själv eller någon annan eller

vara till men för vården eller ordningen på vårdinrättningen.

Påträffas sådan egendom som avses i första stycket, får den omhändertas.

Lag (1999:53)

.

22 §

Chefsöverläkaren får besluta att försändelser till en patient får under-

sökas för kontroll av att de inte innehåller sådan egendom som avses i 21 §.
Granskningen av en försändelse får inte avse det skriftliga innehållet i brev
eller annan skriftlig handling.

Om en ankommande försändelse innehåller egendom som inte får innehas

enligt 21 §, får egendomen omhändertas.

22

a §

Chefsöverläkaren får besluta att övervaka försändelser från en pa-

tient, om det är nödvändigt med hänsyn till vården eller rehabiliteringen av
patienten eller för att undvika att någon annan lider skada. För detta ändamål
får chefsöverläkaren öppna, ta del av och kvarhålla försändelser från patien-
ten.

En försändelse från en patient till en svensk myndighet, advokat, patien-

tens offentliga biträde eller ett internationellt organ som har av Sverige er-
känd behörighet att ta emot klagomål från enskilda skall vidarebefordras
utan föregående granskning.

Lag (2006:663)

.

22

b §

Ett beslut enligt 20 a eller 22 a § gäller i högst två månader. När det

inte längre finns förutsättningar för beslutet skall chefsöverläkaren genast
besluta att inskränkningen eller övervakningen skall upphöra. Frågan om
upphörande skall övervägas fortlöpande.

background image

8

SFS 2008:415

Socialstyrelsen skall utan dröjsmål underrättas om beslut enligt 20 a eller
22 a §.

Lag (2006:663)

.

23 §

Om det är nödvändigt får en patient kroppsvisiteras eller ytligt

kroppsbesiktigas för kontroll av att han eller hon inte bär på sig sådan egen-
dom som avses i 21 § eller, när det gäller en patient vars rätt att använda
elektroniska kommunikationstjänster är inskränkt, utrustning som avses i 20
a §. Om möjligt skall ett vittne närvara när åtgärden utförs.

Chefsöverläkaren beslutar om kroppsvisitation och ytlig kroppsbesikt-

ning.

Lag (2006:663)

.

24 §

Har narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, så-

dana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopnings-
medel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot
vissa hälsofarliga varor omhändertagits enligt 21 eller 22 § eller har sådan
egendom påträffats där patienter intagits för tvångsvård utan att det finns nå-
gon känd ägare till egendomen, skall chefsöverläkaren låta förstöra eller
sälja egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1
första stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker
m.m. Detsamma gäller i fråga om injektionssprutor eller kanyler, som kan
användas för insprutning i människokroppen, och i fråga om andra föremål
som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning
med narkotika.

Belopp som har erhållits vid försäljning tillfaller staten.

Lag (1999:53).

25 §

9

Chefsöverläkaren får ge en patient tillstånd att under en viss del av

vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättningens område. Tillståndet får ges
för ett visst tillfälle eller för vissa återkommande tillfällen. Tillstånd får ges
endast under förutsättning att det står i överensstämmelse med vårdplanen.

Ett tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område får förenas med

sådana villkor som anges i 26 § tredje stycket.

Chefsöverläkaren får återkalla ett tillstånd som avses i första stycket om

förhållandena kräver det.

Lag (2008:415).

25 a §

Har upphävts genom lag (2008:415).

�ppen psykiatrisk tvångsvård

26 §

10

Den som ges öppen psykiatrisk tvångsvård får vistas utanför sjuk-

vårdsinrättningen.

Vid beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård ska rätten föreskriva de sär-

skilda villkor enligt 3 § första stycket 2 som ska gälla för vården. Rätten får
överlämna åt chefsöverläkaren att besluta om dessa villkor. När det finns
skäl för det, får rätten återta denna beslutanderätt.

De särskilda villkoren får avse
� skyldighet att underkasta sig medicinering eller annan vård eller be-

handling,

9 Senaste lydelse 2000:353.

10 Tidigare 26 § upphävd genom 2000:353.

background image

9

SFS 2008:415

� skyldighet att hålla kontakt med en viss person,
� skyldighet att vistas på ett hem eller annan institution för vård eller be-

handling eller att besöka en vårdcentral eller anlita socialtjänsten,

� vistelseort, bostad, utbildning eller arbete,
� förbud mot att använda berusningsmedel,
� förbud mot att vistas på en viss plats eller att ta kontakt med en viss per-

son, eller

� annat som är nödvändigt eller följer av vårdplanen.

Lag (2008:415).

26 a §

Chefsöverläkaren får besluta att en patient som ges öppen psykia-

trisk tvångsvård åter ska ges sluten psykiatrisk tvångsvård om

1. de förutsättningar som anges i 3 § första stycket 1 och andra stycket är

uppfyllda, och

2. rättens beslut om fortsatt vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken

för patientens eller annans hälsa eller personliga säkerhet.

Anser chefsöverläkaren att den slutna psykiatriska tvångsvården bör fort-

sätta, ska han eller hon senast fyra dagar från dagen för beslutet ansöka hos
länsrätten om medgivande till fortsatt sådan vård. Föreskrifterna i 7 § tredje
stycket tillämpas på en sådan ansökan.

Har en ansökan enligt andra stycket kommit in till länsrätten, får den

slutna psykiatriska tvångsvården fortsätta i avvaktan på länsrättens beslut.

Om rätten medger att den slutna psykiatriska tvångsvården ska fortsätta,

får den pågå under högst sex månader räknat från den dag länsrätten medde-
lar beslut i frågan. I fråga om tvångsvård utöver denna tid tillämpas samma
bestämmelser som vid fortsatt tvångsvård enligt 9 §.

Om chefsöverläkaren inte ansöker om fortsatt sluten psykiatrisk tvångs-

vård enligt andra stycket eller om rätten avslår chefsöverläkarens ansökan
om sådan vård, ska det tidigare beslutet om öppen psykiatrisk tvångsvård
kvarstå.

Lag (2008:415).

Tvångsvårdens upphörande

27 §

När det inte längre finns förutsättningar för tvångsvård, ska chefs-

överläkaren genast besluta att tvångsvården ska upphöra. Frågan om tvångs-
vårdens upphörande ska övervägas fortlöpande.

Lag (2008:415).

28 §

Tvångsvården upphör, om inte en ansökan om medgivande till

tvångsvård har kommit in till länsrätten inom den tid som anges i 7, 9 eller
12 §.

Tvångsvården enligt denna lag upphör också när beslut fattas som föran-

leder rättspsykiatrisk vård. Föreskrift om övergång till sådan vård finns i 4 §
andra stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

29 §

Har beträffande någon som vårdas enligt denna lag beslut meddelats

om

1. avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716),
2. utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
3. utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott,
4. utlämning enligt lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark,

Finland, Island och Norge,

background image

10

SFS 2008:415

5. utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland,

Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling,

6. utlämning enligt lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de in-

ternationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,

7. överlämnande enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internatio-

nella brottmålsdomstolen,

8. överlämnande enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige

enligt en europeisk arresteringsorder, eller

9. utlämning enligt lagen (2006:615) om samarbete med Specialdomsto-

len för Sierra Leone, får trots tvångsvården verkställighet av beslutet ske,
om det begärs av den myndighet som skall verkställa beslutet och chefsöver-
läkaren finner att patientens tillstånd tillåter att beslutet verkställs. Tvångs-
vården upphör i sådant fall när beslutet har verkställts.

I fråga om en patient som är utlänning upphör tvångsvården vid verkstäl-

lighet av ett beslut om hemsändande som har meddelats med stöd av 23 kap.
2 § utlänningslagen.

Lag (2006:617).

Stödperson

30 §

Chefsöverläkaren skall se till att en patient som vårdas enligt denna

lag, så snart patientens tillstånd tillåter, genom en individuellt anpassad in-
formation upplyses om sin rätt att få en stödperson.

När patienten begär det, skall en stödperson utses. En stödperson kan ut-

ses också i annat fall, om patienten inte motsätter sig det.

Stödpersonen skall bistå patienten i personliga frågor så länge denne ges

tvångsvård enligt denna lag och, om patienten och stödpersonen samtycker
till det, även under fyra veckor efter det att tvångsvården har upphört. Stöd-
personen har rätt att besöka patienten på vårdinrättningen. Han får inte obe-
hörigen röja eller utnyttja vad han under uppdraget har fått veta om patien-
tens hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt.

Stödpersonen utses av en sådan nämnd som avses i lagen (1998:1656) om

patientnämndsverksamhet m.m.

Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner gäller, utöver

vad som i övrigt föreskrivs, följande bestämmelser i förvaltningslagen
(1986:223), nämligen

� 14 § om muntlig handläggning,
� 15 § om anteckning av uppgifter,
� 16 och 17 §§ om parters rätt att få del av uppgifter,
� 20 § om motivering av beslut,
� 21 § om underrättelse om beslut,
� 26 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
� 27 § om omprövning av beslut.

Lag (2000:353).

31 §

11

Chefsöverläkaren ska anmäla till en sådan nämnd som avses i 30 §

när det kan finnas skäl att utse en stödperson.

Har en stödperson för patienten inte redan utsetts, ska anmälan alltid göras

när

11 Senaste lydelse 2000:353.

background image

11

SFS 2008:415

1. chefsöverläkaren ansöker om medgivande till tvångsvård enligt 7, 12

eller 14 §,

2. patienten överklagar chefsöverläkarens beslut om intagning enligt

6 b §,

3. patienten överklagar chefsöverläkarens beslut att avslå en begäran om

att tvångsvården ska upphöra.

I en sådan anmälan ska chefsöverläkaren ange patientens inställning till

att få en stödperson. Nämnden ska, om patienten inte har uttryckt en klar
uppfattning, kontakta patienten eller vårdpersonal med kännedom om pa-
tienten för att få besked om huruvida patienten vill ha en stödperson.

När tvångsvården av en patient, för vilken stödperson utsetts, har upphört,

ska chefsöverläkaren snarast möjligt underrätta nämnden om detta och om
huruvida stödpersonens uppdrag fortsätter därefter.

Lag (2008:415).

31 a §

Om en patient önskar att stödpersonens uppdrag skall övergå till ett

uppdrag som kontaktperson enligt 3 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453)
när tvångsvården upphört och stödpersonen samtycker till det, skall den
nämnd som avses i 30 § underrätta socialnämnden i den kommun där patien-
ten är folkbokförd om patientens önskemål.

Lag (2001:469).

�verklagande

32 §

12

Patienten får hos länsrätten överklaga chefsöverläkarens beslut om

intagning för tvångsvård enligt 6 b, 11 eller 14 §. Ett sådant överklagande
ska anses innefatta även en begäran om att tvångsvården ska upphöra.

Patienten får även överklaga chefsöverläkarens beslut enligt 26 a §. Ett

sådant överklagande ska anses innefatta en begäran om att den slutna psyki-
atriska tvångsvården ska upphöra.

Innan länsrätten prövar ett överklagande enligt första eller andra stycket,

ska rätten utan dröjsmål förelägga chefsöverläkaren att yttra sig i de hänse-
enden som anges i 7 § tredje stycket.

Patienten får hos länsrätten överklaga ett beslut om inskränkning enligt

20 a § eller om övervakning enligt 22 a §.

Lag (2008:415).

33 §

13

Patienten får hos länsrätten överklaga ett annat beslut av chefsöver-

läkaren enligt denna lag som innebär

1. avslag på en begäran om att tvångsvården ska upphöra,
2. förordnande enligt 24 § om förstöring eller försäljning av egendom,
3. avslag på en begäran om tillstånd enligt 25 § att vistas utanför vårdin-

rättningens område eller meddelande av villkor i samband med en sådan vis-
telse,

4. återkallelse enligt 25 § tredje stycket av tillstånd att vistas utanför vård-

inrättningens område, eller

5. meddelande av villkor i samband med öppen psykiatrisk tvångsvård en-

ligt 26 § andra och tredje styckena.

I övrigt får beslut av chefsöverläkaren enligt denna lag inte överklagas.

Chefsöverläkaren får inte överklaga rättens beslut enligt denna lag.

12 Senaste lydelse 2006:663.

13 Senaste lydelse 2000:353.

2*

SFS 2008:414�438

background image

12

SFS 2008:415

När ett beslut av chefsöverläkaren överklagas, ska överklagandet ges in

till länsrätten. Länsrätten prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid.
Har överklagandet kommit in för sent, ska länsrätten avvisa det, om förse-
ningen inte beror på att chefsöverläkaren har lämnat patienten en felaktig
underrättelse om hur man överklagar. �verklagandet ska inte avvisas, om
det har kommit in till chefsöverläkaren innan tiden för överklagande har gått
ut. I ett sådant fall ska chefsöverläkaren omedelbart vidarebefordra överkla-
gandet till länsrätten.

Lag (2008:415).

Handläggningen i domstol

34 §

Frågor som skall prövas av länsrätt enligt denna lag prövas av den

länsrätt inom vars domkrets sjukvårdsinrättningen är belägen.

Lag

(1997:1100).

35 §

Mål enligt denna lag skall handläggas skyndsamt. Så snart en ansö-

kan som avses i 28 § har kommit in till länsrätten, skall rätten pröva om an-
sökan har kommit in i tid. Har ansökan kommit in för sent, skall rätten
skyndsamt underrätta chefsöverläkaren om detta.

Ett mål hos en länsrätt skall tas upp till avgörande inom åtta dagar från

den dag då ansökan eller överklagandet kom in till länsrätten. Länsrätten får
förlänga denna tid, om det behövs ytterligare utredning eller om någon an-
nan särskild omständighet gör det nödvändigt. Länsrätten får även i fall som
avses i 12 § första stycket förlänga den tid inom vilken prövningen skall ske,
om chefsöverläkaren gör en ansökan enligt andra stycket i samma paragraf.
Föreskrifterna i första och andra meningen gäller inte mål som avses i 33 §
första stycket 2.

Länsrätten får förordna rörande saken i avvaktan på att målet avgörs.

Lag

(2000:353).

36 §

I ett mål enligt denna lag skall länsrätten hålla muntlig förhandling,

om det inte är uppenbart obehövligt. Vid prövning som avses i 12 § första
stycket skall länsrätten hålla muntlig förhandling endast om patienten begär
det eller om länsrätten finner skäl för det.

Lag (2000:353).

37 §

Muntlig förhandling hålls på sjukvårdsinrättningen, om inte särskilda

skäl talar för något annat. Patienten skall vara närvarande vid förhandlingen,
om det är möjligt med hänsyn till hans psykiska tillstånd. Patientens stödper-
son har rätt att närvara vid förhandlingen och skall om möjligt underrättas
om den. Chefsöverläkaren skall höras vid förhandlingen, om det inte är
uppenbart obehövligt.

Om det inte är uppenbart obehövligt, skall länsrätten i ett mål enligt denna

lag höra lämplig sakkunnig vid muntlig förhandling. Vid förhandlingen får
den sakkunnige, i syfte att få upplysning rörande omständigheter som är av
betydelse för dennes uppgift, ställa frågor till chefsöverläkaren och patien-
ten.

Om en patient som har kallats vid vite att inställa sig personligen till en

förhandling uteblir, får rätten förordna att han skall hämtas till rätten an-
tingen omedelbart eller till en senare dag.

Lag (2000:353).

background image

13

SFS 2008:415

38 §

Vid handläggningen i kammarrätt av mål enligt denna lag skall nämn-

demän ingå i rätten. Detta gäller dock inte mål som angår enbart en fråga
som nämns i 33 § första stycket.

38 a §

14

Offentligt biträde för den som åtgärden avser ska förordnas i mål

hos allmän förvaltningsdomstol, om målet gäller

1. beslut om intagning för tvångsvård enligt 6 b, 11 eller 14 §,
2. medgivande till fortsatt tvångsvård enligt 7, 9, 12 eller 14 §,
3. beslut om sluten psykiatrisk tvångsvård enligt 26 a §,
4. avslag på en begäran om att tvångsvården ska upphöra,
5. beslut om inskränkning enligt 20 a §, eller
6. beslut om övervakning enligt 22 a §.
Offentligt biträde ska dock inte förordnas, om det måste antas att det inte

finns något behov av ett biträde.

Lag (2008:415).

39 §

15

Chefsöverläkaren får uppdra åt en erfaren läkare vid sjukvårdsin-

rättningen med specialistkompetens inom någon av de psykiatriska speciali-
teterna att fullgöra uppgifter som chefsöverläkaren har enligt denna lag. Om
det finns särskilda skäl, får chefsöverläkaren lämna sådant uppdrag åt en an-
nan läkare vid sjukvårdsinrättningen, dock inte när det gäller

1. beslut enligt 6 b § om intagning,
2. beslut enligt 11 § om övergång från frivillig vård till tvångsvård,
3. ansökan enligt 7, 9, 12 eller 14 § om medgivande till att tvångsvården

fortsätter,

4. beslut enligt 17 § första stycket sista meningen om behandlingen,
5. beslut enligt 19 § andra stycket om fastspänning,
6. beslut enligt 20 § andra stycket om avskiljande,
7. beslut enligt 20 a § om inskränkning i rätten att använda elektroniska

kommunikationstjänster,

8. beslut enligt 22 a § om övervakning av försändelser,
9. beslut om upphörande av sådan inskränkning eller övervakning som

anges i 7 och 8, eller

10. beslut eller ansökan om sluten psykiatrisk tvångsvård enligt 26 a §.

Lag (2008:415).

40 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

medge undantag från kravet i 4 § på att läkare som utför undersökning för
vårdintyg ska vara legitimerad och från kravet i 39 § på specialistkompetens.

Om regeringen enligt 15 § andra stycket bestämt att vård enligt denna lag

får ges på någon annan vårdinrättning än en sådan som drivs av ett landsting,
ska regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, uppdra åt
en erfaren läkare med specialistkompetens inom någon av de psykiatriska
specialiteterna att fullgöra de uppgifter som enligt denna lag ankommer på
chefsöverläkare.

Lag (2008:415).

41 §

Beslut om intagning på en sjukvårdsinrättning samt ansökan enligt 7,

9, 12, 14 eller 26 a § och medgivande med anledning av en sådan ansökan

14 Senaste lydelse 2006:663.

15 Senaste lydelse 2006:663.

background image

14

SFS 2008:415

fortsätter att gälla, om patienten överförs till en annan sjukvårdsinrättning
utan att beslut har fattats om att tvångsvården ska upphöra.

Lag (2008:415).

42 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska för

viss tid förordna särskilda sakkunniga att bistå rätten.

Lag (2008:415).

43 §

Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 7 kap. 1 c § eller 4 §

första och tredje styckena sekretesslagen (1980:100) skall utan hinder av se-
kretessen lämnas ut sådana uppgifter om en patient som behövs för att chefs-
överläkarens åligganden enligt denna lag skall kunna fullgöras. Detsamma
gäller uppgifter om en patient som behövs för en sakkunnigs uppdrag eller
ett yttrande av Socialstyrelsen.

Lag (2007:244).

44 §

Om patienten har fyllt 15 år, har han rätt att själv föra sin talan i mål

och ärenden enligt denna lag.

En patient som är yngre bör höras, om det kan vara till nytta för utred-

ningen och det kan antas att patienten inte tar skada av att höras.

45 §

Beslut som meddelas enligt denna lag gäller omedelbart, om inte an-

nat förordnas.

46 §

I mål och ärenden enligt denna lag får delgivning med patienten inte

ske med tillämpning av 12 eller 15 § delgivningslagen (1970:428).

47 §

Om det finns skälig anledning att anta att någon lider av en allvarlig

psykisk störning och är farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv el-
ler i övrigt behöver omedelbar hjälp, får polismyndigheten tillfälligt omhän-
derta honom eller henne i väntan på att hälso- och sjukvårdspersonal kan ge
honom eller henne sådan hjälp. Den omhändertagne får föras till en sjuk-
vårdsenhet som kan ge stöd och behandling.

Polismyndigheten ska lämna biträde på begäran av
1. en läkare som avses i 4 § andra stycket sista meningen för att han eller

hon ska kunna genomföra en undersökning för vårdintyg,

2. en läkare som avses i 4 § andra stycket sista meningen eller av chefs-

överläkaren för att föra patienten till en sjukvårdsinrättning sedan vårdintyg
har utfärdats,

3. chefsöverläkaren för att återföra en patient som har lämnat vårdinrätt-

ningen utan tillstånd,

4. chefsöverläkaren för att återföra en patient till vårdinrättningen, om

denne inte har återvänt dit sedan tiden för ett tillstånd att vistas utanför in-
rättningens område har gått ut eller tillståndet har återkallats, eller

5. chefsöverläkaren för att återföra en patient till vårdinrättningen, om

denne inte har återvänt dit sedan beslut om sluten psykiatrisk tvångsvård har
fattats.

Lag (2008:415).

48 §

En patient som vårdas med stöd av denna lag skall så snart hans till-

stånd medger det genom chefsöverläkarens försorg upplysas om sin rätt

1. att enligt 32 och 33 §§ överklaga vissa beslut,
2. att anlita ombud eller biträde och
3. att enligt 38 a § få offentligt biträde.

background image

15

SFS 2008:415

Denna lag skall finnas anslagen inom sjukvårdsinrättningen väl synlig för

patienterna.

Lag (2000:353).

49 §

Chefsöverläkare skall i den utsträckning som regeringen eller, efter

regeringens bemyndigande, socialstyrelsen föreskriver fortlöpande lämna
styrelsen uppgifter om åtgärder som vidtagits enligt denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag

16 (nya lagen) träder i kraft den 1 januari 1992, då lagen

(1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (gamla la-
gen) upphör att gälla.

2. Ett vårdintyg, som uppfyller kraven i den gamla lagen, får längst till

och med den 10 januari 1992 godtas som underlag för ett beslut om intag-
ning för tvångsvård enligt den nya lagen.

3. Om en patient vid ikraftträdandet är intagen på en sjukvårdsinrättning

enligt 8 § i den gamla lagen, skall chefsöverläkaren senast den 3 januari
1992 avgöra frågan om patienten enligt 6 § i den nya lagen skall tas in för
tvångsvård. Intill dess frågan om intagning har avgjorts, gäller den gamla la-
gen i tillämpliga delar.

4. Den som vid ikraftträdandet är intagen på en sjukvårdsinrättning enligt

9 eller 10 § eller återintagen enligt 20 § i den gamla lagen skall anses intagen
för tvångsvård enligt 6 § i den nya lagen. Vid tillämpning av den nya lagen
skall beslutet om intagning anses ha fattats vid ikraftträdandet. Ett beslut en-
ligt 20 a § andra stycket i den gamla lagen av en utskrivningsnämnd eller
psykiatriska nämnden om fortsatt vård skall dock anses som ett beslut av
länsrätten om medgivande till tvångsvård under sex månader enligt 9 § i den
nya lagen.

5. Har någon som genom dom överlämnats till sluten psykiatrisk vård inte

tagits in på en sjukvårdsinrättning för sådan vård före ikraftträdandet, skall
han anses genom domen ha överlämnats till rättspsykiatrisk vård med sär-
skild utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård.

6. Den som vid ikraftträdandet är intagen på en sjukvårdsinrättning med

stöd av den gamla lagen och beträffande vilken det enligt 17 § andra stycket
samma lag ankommit på utskrivningsnämnd att besluta om utskrivning skall
anses genomgå rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning en-
ligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Vid tillämpning av sist-
nämnda lag skall beslut om rättspsykiatrisk vård anses ha fattats och blivit
verkställbart vid ikraftträdandet. Ett beslut enligt 20 a § andra stycket i den
gamla lagen av en utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden i fråga om
utskrivning skall dock anses som ett beslut av länsrätten enligt 16 § andra
stycket lagen om rättspsykiatrisk vård i fråga om upphörande av rättspsykia-
trisk vård.

Lag (1991:1967).

7. �r en patient vid ikraftträdandet utskriven på försök eller har han till-

stånd att vistas på egen hand utom sjukhusområdet, skall han anses ha till-
stånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område under återstoden av
vårdtiden respektive under del av vårdtiden enligt 25 § i den nya lagen eller,

16 1991:1128.

background image

16

SFS 2008:415

om det är fråga om en patient som avses i punkt 6 ovan, enligt 10 § lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Särskilda föreskrifter som har medde-
lats med stöd av 14 § första stycket eller 19 § andra stycket i den gamla la-
gen, liksom ett förordnande enligt sistnämnda lagrum att patienten skall stäl-
las under tillsyn av lämplig person, skall därvid anses utgöra särskilda vill-
kor enligt 25 § i den nya lagen eller, om det är fråga om en patient som avses
i punkt 6 ovan, enligt 10 § lagen om rättspsykiatrisk vård.

8. Om ett ärende hos en utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden

inte är slutligt avgjort av samma nämnd vid utgången av december 1991,
skall med iakttagande av vad som anges i punkterna 9 och 10 rätten i stället
pröva om det enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller, vid
rättspsykiatrisk vård, enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård finns
förutsättningar för psykiatrisk tvångsvård, för tillstånd att vistas utanför
sjukvårdsinrättningens område eller för återkallelse av sådant tillstånd. �r
det i ärendet fråga om en patient i samband med utskrivning på försök skall
åläggas att iaktta särskilda föreskrifter eller ställas under tillsyn av lämplig
person tillämpas dock föreskrifterna i den gamla lagen.

Den som har väckt ett ärende enligt den gamla lagen före ikraftträdandet

får utföra talan i saken efter ikraftträdandet, även om han inte är behörig till
det enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk
vård.

9. �renden hos en utskrivningsnämnd som inte har avgjorts före ikraftträ-

dandet och ärenden i vilka beslut enligt meddelad fullföljdshänvisning där-
efter överklagas hos nämnden skall efter ikraftträdandet prövas av den läns-
rätt vars domkrets omfattar utskrivningsnämndens verksamhetsområde.

Lag

(1997:1100).

10. �renden hos psykiatriska nämnden som inte har avgjorts före ikraft-

trädandet och ärenden i vilka beslut enligt meddelad fullföljdshänvisning
därefter överklagas hos nämnden skall efter ikraftträdandet prövas av
kammarrätten i Stockholm.

1. Denna lag

17 träder i kraft den 1 juli 2000.

2. Har ett vårdintyg utfärdats före den 1 juli 2000, får intagning beslutas

på grundval av det och enligt äldre föreskrifter senast den 4 juli 2000.

3. Ett tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område under åter-

stoden av vårdtiden och som har meddelats enligt äldre föreskrifter gäller
längst till dess att länsrätten beslutat om fortsatt vård.

1. Denna lag

18 träder i kraft den 1 september 2008.

2. En ansökan om tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens om-

råde ska prövas enligt äldre föreskrifter om den kommit in till chefsöverlä-
karen före ikraftträdandet.

17 2000:353.

18 2008:415.

background image

17

SFS 2008:415

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.