SFS 2014:522 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

140522.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1128) om

psykiatrisk tvångsvård

dels att 21 och 22 b §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 23 a och 23 b §§, av föl-

jande lydelse.

21 §

2

En patient får inte inneha

1. narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller sådana

varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga
varor,

2. sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dop-

ningsmedel,

3. injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för insprutning i män-

niskokroppen,

4. andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller

annan befattning med narkotika, eller

5. annan egendom som kan skada honom eller henne själv eller någon

annan eller vara till men för vården eller ordningen på vårdinrättningen.

Påträffas sådan egendom som avses i första stycket, ska den omhändertas.

22 b §

3

Ett beslut enligt 20 a eller 22 a § gäller i högst två månader. När det

inte längre finns förutsättningar för beslutet ska chefsöverläkaren genast be-
sluta att inskränkningen eller övervakningen ska upphöra. Frågan om upp-
hörande ska övervägas fortlöpande.

Tiden för inskränkningen eller övervakningen får genom nytt beslut för-

längas med högst två månader vid varje tillfälle.

Inspektionen för vård och omsorg ska utan dröjsmål underrättas om beslut

enligt 20 a, 22 a §§ eller enligt andra stycket.

23 a §

Bestämmelserna i 21 och 23 §§ ska gälla alla som vårdas vid en sjuk-

vårdsinrättning eller avdelning för sluten psykiatrisk tvångsvård.

1 Prop. 2013/14:119, bet. 2013/14:SoU27, rskr. 2013/14:290.

2 Senaste lydelse 1999:53.

3 Senaste lydelse 2012:938.

SFS 2014:522

Utkom från trycket
den 23 juni 2014

background image

2

SFS 2014:522

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

23 b §

Om det är nödvändigt för att säkerheten ska kunna upprätthållas vid

en sjukvårdsinrättning eller avdelning för sluten psykiatrisk tvångsvård för
vilken en förhöjd säkerhetsklassificering gäller, får vårdgivaren besluta att
alla personer som passerar in i inrättningen eller på avdelningen ska kropps-
visiteras (allmän inpasseringskontroll). Syftet med kontrollen ska vara att
söka efter föremål som en intagen inte får inneha enligt denna lag eller beslut
som har meddelats med stöd av lagen. Skriftliga meddelanden får inte gran-
skas.

Kroppsvisitation och undersökning av väskor och andra föremål ska ske

genom användande av metalldetektor eller annan liknande anordning eller,
om det finns särskilda skäl, på annat sätt.

Säkerhetskontroll vid domstolsförhandling på sjukvårdsinrättningen beslu-

tas i enlighet med lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.