740581.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974: 581 Lag

Utkom f rån tr ycket

ändring t la gen (1966:293) om beredande av sluten

den 2 juli 1 974

psykiatTisk vård i vissa fall;
utfärdad den 10 maj 1974.

Kung!. Maj-.t förordnar med riksdagen' i fråga om lagen (1966:293)

om beredande av sluten psykiatrisk vård i viss a falF

dels att i 2, 4, 5, 29, 32 och 38 §§ ordet 'Konungen' i olika böjnings­

former skall bytas ut mot "regeringen" i m otsvarande form,

dels att 28 § skall ha nedan angivna lydelse.

' Prop. 1974:35, KU 21 ,rskr 160.

2 Senaste lydel.se av

4 § I97I:638

32 § 1973: 129

1276

38 §1969: 212.

¬

background image

28 § Utskrivningsnämnd består av lagfaren ordförande som är eller

SFS 1974: 581

varit innehavare av ordinarie domarljänst, en läkare som bör vara sär­

skilt kunnig i psykiatri och en person med erfarenhet i allmä nna värv.

Psykiatriska nämnden består av lagfaren ordförande som är eller

varit innehavare av ordinarie domartjänst, två läkare som äro särskilt

kunniga i psyk iatri och två personer med erfarenhet i allm ånna värv.

För ledamot av utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden

finnas en eller flera suppleanter. Bestämmelserna om ledamot gälla

även suppleant.

Denna lag träder i kraft den 1 janu ari 1975.

CARL GUSTAF

SVEN ASPLING
(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.