SFS 1979:689

790689.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:689

Lag

Utkom från try cket

den 17 juli 197 9

om ändring i lagen (1966:293) om bered ande av sluten

psykiatrisk vård i viss a fall;

utfärdad den 5 juli 1979.

Enligt riksdagens besluU föreskrivs att 4 § lagen (1966; 293) om beredan­

de av sluten psykiatrisk vård i vissa fall skall ha nedan angivna lydelse.

4 §2 Ansökan om intagning får göras av make till den som ansökningen
avser, om makarna sammanbo, av annan som stadigvarande sammanbor

med honom eller av hans barn, fader, moder, syskon, förmyndare eller go­

de man. Ansökan får göras även av ordförande i socialnämnd, barnavårds­

nämnd, nykterhetsnämnd eller hälsovårdsnämnd eller av polismyndighet.

Om kommunfullmäktige besluta det, äger socialnämnden uppdraga åt an­

nan ledamot i nämnde n än ordföranden eller åt tjänsteman i ledande ställ­
ning hos kommunen att göra ansökan om intagning.

Läkare vid sjukhus eller klinik, där sluten psykiatrisk vård icke medde­

las, eller vid sjukhem för lättskötta psykiskt sjuka eller specialsjukhus för
psykiskt utvecklingsstörda eller rektor för särskola eller föreståndare för
vårdhem för psykiskt utvecklingsstörda får göra ansökan i fråga om den
för vars vård han s varar. Militär chef, dock lägst kompanichef eller mot­
svarande chef. får göra ansökan beträffande den som står under hans be­
fäl.

I fråga om den som genom lagakraftvunnen dom dömts till skyddstillsyn

eller som villkorligt frigivits från kriminalvårdsanstait eller villkorligt ut-
skrivits från arbetsanstalt eller som överförts till vård utom a nstalt efter att

ha dömts till internering får ansökan göras av ordföranden i den övervak­
ningsnämnd under vars tillsyn han står.

Beträffande den som är intagen i kriminalvårdsanstalt, arbetsanstalt,

häkte, allmän vårdanstalt för alkoholmissbrukare eller ungdomsvårdsskola

och vistas inom anstalten får ansökan göras endast av tjänsteman som har
att sörja för den intagne. Sådan tjänsteman får i ann at fall än som avses i
tredje stycket göra ansökan även i fråga om den som vistas utom anstalten

utan att vara slutligt u tskriven därifrån.

Regeringen äger förordna om behörighet att vid krig eller krigsfara göra

ansökan i fråga om de n som tillhör försvarsmakten.

Denna lag tr äder i kraft den 1 januari 1980. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om den som före ikraftträdandet har dömts till ung­
domsfängelse.

På regeringens vägnar

HEDDA LINDAHL

1742

Lars Grönwall

(Socialdepartementet)

' Prop. 1978/79: 212, JuU 38, rskr 408.

Senaste lydelse 1974:581.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.