800381.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1966:293) om beredande av sluten

psykiatrisk vård i vissa fall;

utfärdad den 5 ju ni 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråg a om lagen (1966:293) om bere­

dande av sluten psykiatrisk vård i viss a fall

dels att 21 och 22 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall föras in en ny paragraf, 18 a §, av nedan angivna ly­

delse.

18 a § Har beträffande någon som är patient enligt denna lag beslut med­
delats om a vvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (1980: 376) eller

utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott eller lagen

(1959:254) om u tlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge
eller lagen (1970:375) om utlämning till Danmark. Finland, Island eller

Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling, skall han ut­

skrivas, om det begärs av den myndighet som skall verkställa beslutet och

hans tillstånd tillåter sådan verkställighet.

Beträffande utskrivning som nu sagts gäller 17 §.

21 § Talan får föras mot läkares beslut enligt denna lag, om läkaren

intagit någon på sjukhus eller enligt 9 andra stycket beslutat att patient

alltjämt skall vara intagen på sjukhus,

lämnat begäran om tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusomra-

det helt eller delvis utan bifall eller återkallat sådant tillstånd,

avslagit ansökan om utskrivning i an nat fall an som avses i 18 a , c er

om utskrivning på försök,

. ,

i samband med utskrivning på försök ålagt patient att la 'ttaga sars i

föreskrifter eller ställt honom under tillsyn eller

åtcrintagit patient under utskrivning på försök.

I övr igt får talan icke föras mot läkares beslut enligt denna lag.

Talan föres hos utskrivningsnämnden genom besvär.

SFS 1980:381

22 § = Talan får föras mot utskrivningsnämnds beslut, om nämnden

'^Prop. 1979/80:96. A U 27, rskr 378.

Senaste lydelse 1971:638.

Si

Utkom från trycket

den i6juni 1980

643

⬢ '⬢'

⬢ n

; 'ti

11

il

'! I

¬

background image

SFS 1980:381

ogillat besvä r över beslut om intagning eiier beslut enligt 9 5 andra s,,,.

'"'avslagit ansökan om utskrivning i annat fall än som avses i I ga5.||�~

om utskrivning pä försök eller ogillat besvär over lakares beslut om

''Vsamband med utskri vning pä försök älagt pat ient att iakttaga särskild,
r- .skrifter eller ställt honom under tillsyn eller lamnat besvär över läk.,,,
ges,ut i sädana Maor« eller de,v^

r^n i I

töferläkarts

du. i sädana frägor helt eller delvts man onan

I öv rigt får tal an mot utskrivningsnamnds beslut enligt denna

endast i fall som avses i 26 §.

Talan föres hos psykiatriska nämnden genom bes vär.

' lag föras

Denna lag träder i kr aft den 1 ju li 1980.

Der

parei

På regeringens vägnar

ELISABET HOLM

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

För

om

ror

utfå

L.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.