SFS 1981:218

810218.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:218

Lag

Utkom från trycket

den 14 april 1981

om ändring i lagen (1966:293) om beredande av sluten

psykiatrisk vård i vissa fall;

utfärdad den 2 april 198 1.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1966:293) om beredan­

de av sluten psykiatrisk vård i vissa fall sk all ha nedan angivna lydelse.

4

Ansökan om intagning får göras av make till den som ansökningen

avser, om makarna sammanbo, av annan som stadigva rande sammanbor

med honom eller av hans barn, fader, moder, syskon, förmyndare eller go­

de man. Ansökan får göras även av ordförande i socialnämnd, barnavårds­
nämnd, nykterhetsnämnd eller hälsovårdsnämnd eller av polismyndighet.
Om kommunfullmäktige besluta det, äger socialnämnden uppdraga åt an­

nan ledamot i nämnden än ordföranden eller åt tjänsteman i ledande ställ­
ning hos kommunen att göra ansökan om intagning.

Läkare vid sjukhus eller klinik, där sluten psykiatrisk vård icke medde­

las, eller vid sjukhem för lätt skötta psykiskt sjuka eller specialsjukhus för
psykiskt utvecklingsstörda eller rektor för särskola eller föreståndare för

vårdhem för psykiskt utvecklingsstörda får göra ansökan i fråga om den
för vars vård han svarar. Militär chef, dock lägst kompanichef eller mot­
svarande chef, får göra ansökan beträffande den som står under hans be­

fäl.

I fråga om den som genom lagakraftvunnen dom dömts till sky ddstilisyn

eller som villkorligt frigivits från kriminalvårdsanstalt eller villkorligt ut-
skrivits från arbetsanstalt får ansökan göras av ordföranden i den övervak­

ningsnämnd under vars tillsyn han stå r.

352

' Prop. 1980/81:76, JuU 25, rskr 211.

^ Senaste lydelse 1979:689.

<1

¬

background image

Beträffande den som är intagen i kriminalvårdsanstalt, arbetsanstalt,

SFS 1981:218

häkte, allmän vårdanstalt för alkoholmissbrukare eller ungdomsvårdsskola

och vistas inom anstalten får ansökan göras endast av tjänsteman som har
att söija för den intagne. Sådan tjänsteman får i annat fall än som avses i

tredje stycket göra ansökan även i fråga om den som vistas utom anstalten

utan att vara slutligt utskriven därifrån.

Regeringen äger förordna om behörighet att vid krig eller krigsfara gö ra

ansökan i fråga om den som tillhör försvarsmakten.

Denna lag träder i kraft de n 1 juli 1981. Äldre bestämmelser gäller fort­

farande i fråga om den som har dömts till internerin g före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ELISABET HOLM

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.