920564.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:564

om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk

utkom från trycket

tvångsvård;

den 17 juni 1992

utfärdad den 4 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 30 och 31 §§ lagen (1 991:1128)

om psykiatrisk tvångsvård skall ha följande lydelse.

30 § När patienten begär det, skall en s tödperson utses. En stödperson

kan utses också i annat fall, om patienten inte motsätter sig det.

Stödpersonen skall bistå patienten i personliga frågor så länge denne ges

tvångsvård. Stödpersonen har rätt att besöka patienten på vårdinrättning­

en. Han får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han under uppdraget

har fått veta om patientens hälsotillstånd eller personliga förhållanden i

övrigt.

Stödpersonen utses av en sådan nämnd som avses i lagen (1992:563) om

förtroendenämndsverksamhet inom hälso- och sjukvården, m. m.

31 § Chefsöverläkaren vid den enhet där patienten vårdas skall anmäla

till en sådan nämnd som avses i 30 § när det kan finnas skäl att utse en

stödperson.

'Prop. 1991/92:148, SoU20,rskr, 310.

1123

¬

background image

SFS 1992:564

Har stödperson för patienten inte redan utsetts, skall anmälan alltid

göras när

1. chefsöverläkaren ansöker om medgivande till tvångsvård enligt 7, 12

eller 14 §,

2. patienten överklagar chefsöverläkarens beslut om intagning enligt 6 §,
3. patienten överklagar chefsöverläkarens beslut att avslå en begäran att

tvångsvården skall upphöra.

När tvångsvården av en patient, för vilken stödperson utsetts, har upp­

hört, skall chefsöverläkaren snarast möjligt underrätta en sådan nämnd

som avses i 30 § om detta.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Susanne Billum Stegard
(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.