SFS 2017:134 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

170134.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård;

utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1128) om psy-

kiatrisk tvångsvård

2

dels att 47 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 47 a och b §§, av följande

lydelse.

47 §

3

Om det finns skälig anledning att anta att någon lider av en allvarlig

psykisk störning och är farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv
eller i övrigt behöver omedelbar hjälp, får Polismyndigheten tillfälligt omhän-
derta honom eller henne i väntan på att hälso- och sjukvårdspersonal kan ge
honom eller henne sådan hjälp. Den omhändertagne får föras till en sjuk-
vårdsenhet som kan ge stöd och behandling.

Polismyndigheten eller, om det gäller en transport av någon i fall som av-

ses i 6, Kriminalvården ska lämna hjälp på begäran av

1. en läkare som avses i 4 § andra stycket sista meningen för att han eller

hon ska kunna genomföra en undersökning för vårdintyg,

2. en läkare som avses i 4 § andra stycket sista meningen eller av chefsö-

verläkaren för att föra patienten till en sjukvårdsinrättning sedan vårdintyg
har utfärdats,

3. chefsöverläkaren för att återföra en patient som har lämnat vårdinrätt-

ningen utan tillstånd,

4. chefsöverläkaren för att återföra en patient till vårdinrättningen, om

denne inte har återvänt dit sedan tiden för ett tillstånd att vistas utanför inrätt-
ningens område har gått ut eller tillståndet har återkallats,

5. chefsöverläkaren för att återföra en patient till vårdinrättningen, om

denne inte har återvänt dit sedan beslut om sluten psykiatrisk tvångsvård har
fattats,

6. chefsöverläkaren för att i annat fall förflytta en patient som är intagen på

en sjukvårdsinrättning med stöd av denna lag, eller

7. Socialstyrelsen för att sända hem en patient som är utländsk medborgare

och som vårdas enligt denna lag.

En begäran enligt andra stycket får göras endast om

1 Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

2 Lagen omtryckt 2008:415.

3 Senaste lydelse 2014:754.

SFS 2017:134

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

2

SFS 2017:134

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att de särskilda befogenheter som anges i 10 och 10 a §§
polislagen (1984:387) eller, om det gäller en transport som utförs av Krimi-
nalvården, 4 kap. 4 § och 10 § första stycket häkteslagen (2010:611) behöver
tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

47 a §

Kriminalvården ska vid en transport enligt 47 § tillämpa följande be-

stämmelser i häkteslagen (2010:611):

– 4 kap. 4 § om kroppsvisitation,
– 4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och
– 8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndig-

heten.

47 b §

Den som begär hjälp enligt 47 § ska utan hinder av sekretess lämna

den verkställande myndigheten de uppgifter om patienten som behövs för pla-
neringen och genomförandet av åtgärden.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.