SFS 1993:399 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård / SFS 1993:399 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
SFS 1993_399 Lag om ändring i lagen (1991_1128) om psykiatrisk tvångsvård

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1018

1

Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93: SoUl9, rskr. 1992/93:321

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

Lag
om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård;

SFS 1993:399
Utkom från trycket
den 8 juni 1993

utfärdad den 27 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1991:1128) om psyki-

atrisk tvångsvård skall ha följande lydelse.

3 § Tvångsvård får ges endast om

1. patienten lider av en allvarlig psykisk störning,

2. patienten på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga

förhållanden i övrigt har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som
inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en
sjukvårdsinrättning för heldygnsvård, och

3. patienten motsätter sig sådan vård som sägs i 2 eller till följd av sitt

psykiska tillstånd uppenbart saknar förmåga att ge uttryck för ett grundat
ställningstagande i frågan.

Tvångsvård får inte ges, om patientens psykiska störning enligt första

stycket 1 utgör enbart en utvecklingsstörning.

Vid bedömning av vårdbehovet enligt första stycket 2 skall även beak-

tas, om patienten till följd av sin psykiska störning är farlig för annans
personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.