SFS 1996:982 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

SFS 1996_982 Lag om ändring i lagen (1991_1128) om psykiatrisk tvångsvård

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård;

SFS 1996:982
Utkom från trycket
den 29 oktober 1996

utfärdad den 17 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 § lagen (1991:1128) om psy-

kiatrisk tvångsvård skall ha följande lydelse.

18 §2 En patient får hindras att lämna vårdinrättningens område eller den

del av inrättningen där han skall vistas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1995/96:196, bet. 1996/97:SoU2, rskr. 1996/97:5.

2

Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

1552

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.