SFS 2019:302 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

SFS2019-302.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk

tvångsvård

Utfärdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1128) om psyki-
atrisk tvångsvård2

dels att 37 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 37 a §, av följande lydelse.

37 §3 En muntlig förhandling hålls på sjukvårdsinrättningen, om inte pati-
enten deltar genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring enligt 14 §
förvaltningsprocesslagen (1971:291) eller särskilda skäl talar för något
annat. Patienten ska vara närvarande vid förhandlingen, om det är möjligt
med hänsyn till patientens psykiska tillstånd. Patientens stödperson har rätt
att närvara vid förhandlingen och ska om möjligt underrättas om den.
Chefsöverläkaren ska höras vid förhandlingen om det inte är uppenbart
obehövligt.

Om det inte är uppenbart obehövligt ska förvaltningsrätten i ett mål enligt

denna lag höra en lämplig sakkunnig vid den muntliga förhandlingen. Vid
förhandlingen får den sakkunnige, i syfte att få upplysning om omständig-
heter som är av betydelse för dennes uppgift, ställa frågor till chefsöverläka-
ren och patienten.

Om en patient som har kallats vid vite att inställa sig personligen till en

förhandling uteblir, får rätten besluta att patienten ska hämtas till rätten
antingen omedelbart eller till en senare dag.

37 a § Vid sjukvårdsinrättningen ska det finnas den personal, de lokaler
och den utrustning som behövs för att en god säkerhet ska kunna tillgodoses
vid en muntlig förhandling som hålls där enligt 37 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227.

2 Lagen omtryckt 2008:415.

3 Senaste lydelse 2009:809.

SFS

2019:302

Publicerad
den

28 maj 2019

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.