SFS 2000:353 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

000353.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård;

utfärdad den 25 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1991:1128) om psy-

kiatrisk tvångsvård

dels

att 26 § skall upphöra att gälla,

dels

att nuvarande 6 § skall betecknas 6 b §,

dels

att 3, 4, 11, 12, 14, 16–18, 23, 25, 29–33, 35–37, 39 och 48 §§ och

den nya 6 b § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas sex nya paragrafer, 2 a, 2 b, 6, 6 a, 25 a

och 31 a §§, av följande lydelse.

2 a §

Tvångsåtgärder vid vård enligt denna lag får användas endast om de

står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Är mindre ingripande åtgär-
der tillräckliga, skall de användas.

Tvång skall utövas så skonsamt som möjligt och med största möjliga hän-

syn till patienten.

2 b §

Tvångsåtgärder i syfte att genomföra vården får användas endast om

patienten inte genom en individuellt anpassad information kan förmås att fri-
villigt medverka till vård. De får inte användas i större omfattning än vad
som är nödvändigt för att förmå patienten till detta.

3 §

2

Tvångsvård får ges endast om

1. patienten lider av en allvarlig psykisk störning,
2. patienten på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhål-

landen i övrigt har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan
tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsin-
rättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård, och

3. patienten motsätter sig sådan vård som sägs i 2 eller det till följd av pa-

tientens psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte
kan ges med hans samtycke.

Tvångsvård får inte ges, om patientens psykiska störning enligt första

stycket 1 utgör enbart en utvecklingsstörning.

1

Prop. 1999/2000:44, bet. 1999/2000:SoU13, rskr. 1999/2000:207.

2

Senaste lydelse 1993:399.

SFS 2000:353

Utkom från trycket
den 7 juni 2000

background image

2

SFS 2000:353

Vid bedömning av vårdbehovet enligt första stycket 2 skall även beaktas,

om patienten till följd av sin psykiska störning är farlig för annans person-
liga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

4 §

Ett beslut om intagning på en sjukvårdsinrättning för tvångsvård får

inte fattas utan att ett läkarintyg (

vårdintyg

) har utfärdats, av vilket det fram-

går att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för tvångsvård av pa-
tienten är uppfyllda. Vårdintyget skall grundas på en särskild läkarundersök-
ning.

En undersökning för vårdintyg får företas endast om det finns skälig an-

ledning till det. Undersökningen utförs av en legitimerad läkare. Om under-
sökningen inte kan utföras med patientens samtycke, får patienten tas om
hand för undersökning. Beslut om sådant omhändertagande får fattas endast
av läkare i allmän tjänst.

6 §

En patient får, sedan vårdintyg har utfärdats, efter beslut av läkare hål-

las kvar på vårdinrättningen tills frågan om intagning har avgjorts. Om andra
åtgärder inte är tillräckliga, får det tvång användas som är nödvändigt för att
hindra patienten att lämna den del av vårdinrättningen där patienten skall
vistas, för att upprätthålla ordningen på inrättningen eller för att tillgodose
säkerheten i vården.

Om det är nödvändigt får patienten, sedan beslut om att hålla kvar denne

har fattats, kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas för kontroll av att
denne inte bär på sig egendom som anges i 21 §. Föreskrifterna i 23 och
24 §§ skall därvid tillämpas.

6 a §

I sådana fall som anges i 19 § eller 20 § får en patient som hålls kvar

enligt 6 § kortvarigt spännas fast med bälte eller liknande anordning eller
kortvarigt hållas avskild från de andra patienterna.

En patient som hålls kvar enligt 6 § får, om det finns en överhängande

fara för patientens liv eller hälsa, ges nödvändig behandling.

Beslut enligt denna paragraf fattas av legitimerad läkare.

6 b §

Frågan om intagning för tvångsvård skall avgöras skyndsamt efter

undersökning av patienten, senast 24 timmar efter patientens ankomst till
vårdinrättningen. Ett beslut om intagning får inte grundas på ett vårdintyg
som är äldre än fyra dagar.

Beslut i fråga om intagning fattas av en chefsöverläkare vid en enhet för

psykiatrisk vård. Beslutet får inte fattas av den läkare som har utfärdat vård-
intyget.

11 §

Om en patient är intagen på en sjukvårdsinrättning för frivillig psyki-

atrisk vård, får chefsöverläkaren vid den enhet där patienten vårdas besluta
om tvångsvård när

1. förutsättningarna enligt 3 § är uppfyllda och
2. patienten till följd av sin psykiska störning kan befaras komma att all-

varligt skada sig själv eller någon annan.

Ett sådant beslut får inte fattas utan att ett vårdintyg har utfärdats av en an-

nan läkare än chefsöverläkaren. I fråga om vårdintyg gäller bestämmelserna
i 4 § och 5 § första och andra styckena. Beslut om vård enligt första stycket

background image

3

SFS 2000:353

skall fattas senast 24 timmar efter det att vårdintyg har utfärdats. Det som
sägs i 6 och 6 a §§ gäller också vid övergång från frivillig vård till tvångs-
vård enligt första stycket.

12 §

När beslut har fattats om tvångsvård enligt 11 §, skall beslutet av

chefsöverläkaren senast dagen efter beslutet underställas länsrättens pröv-
ning.

Anser chefsöverläkaren att tvångsvården bör fortsätta skall han senast

inom fyra dagar från dagen för beslutet om tvångsvård ansöka hos länsrätten
om medgivande till att tvångsvården fortsätter. Det som sägs i 7 § andra
stycket skall därvid tillämpas.

14 §

När rättspsykiatrisk vård skall upphöra i fall som avses i 15 § lagen

(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, får chefsöverläkaren vid den enhet där
patienten vårdas, utan hinder av att vårdintyg inte har utfärdats, besluta om
tvångsvård enligt denna lag, om förutsättningarna enligt 3 § föreligger.

Föreskrifterna i 6 b § gäller inte i de fall som avses i första stycket. I stäl-

let tillämpas föreskrifterna i 12 § andra stycket och 13 §, varvid ett beslut
enligt denna paragraf jämställs med beslut enligt 11 §.

16 §

En vårdplan skall upprättas snarast efter det att patienten har tagits in

för tvångsvård. Vårdplanen skall ange de behandlingsåtgärder och andra in-
satser som behövs för att syftet med tvångsvården skall uppnås och för att
resultaten av dessa insatser skall kunna bestå. Så långt möjligt skall planen
upprättas i samråd med patienten. Om det inte är olämpligt skall samråd ske
också med dennes närstående.

Chefsöverläkaren skall undersöka om patienten har behov av stöd från so-

cialtjänsten. Så långt det är möjligt skall detta ske i samråd med patienten.

17 §

I fråga om behandlingen under vårdtiden skall samråd äga rum med

patienten när det kan ske. Samråd skall ske också med patientens närstående,
om det inte är olämpligt. Frågor om behandlingen avgörs ytterst av chefs-
överläkaren vid den enhet där patienten vårdas.

Behandlingsåtgärderna skall anpassas till vad som krävs för att uppnå syf-

tet med tvångsvården enligt 2 §.

18 §

3

En patient får hindras att lämna vårdinrättningens område eller den

del av inrättningen där han skall vistas.

Om andra åtgärder inte är tillräckliga, får det tvång användas som är nöd-

vändigt för att hindra patienten att lämna vårdinrättningens område eller den
del av inrättningen där denne skall vistas, för att upprätthålla ordningen på
vårdinrättningen eller för att tillgodose säkerheten i vården.

23 §

Om det är nödvändigt får en patient kroppsvisiteras eller ytligt

kroppsbesiktigas för kontroll av att han inte bär på sig egendom som avses i
21 §. Om möjligt skall ett vittne närvara när åtgärden utförs.

Chefsöverläkaren beslutar om kroppsvisitation och ytlig kroppsbesikt-

ning.

3

Senaste lydelse 1996:982.

background image

4

SFS 2000:353

25 §

Chefsöverläkaren får ge en patient tillstånd att under en viss del av

vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättningens område. Tillståndet får ges
för visst tillfälle eller för vissa återkommande tillfällen. Tillståndet får också
ges för en längre period, om det finns särskilda skäl att anta att åtgärden är
angelägen för att förbereda att tvångsvården upphör. Tillstånd får ges endast
under förutsättning att det står i överensstämmelse med vårdplanen.

Chefsöverläkaren får återkalla ett tillstånd som avses i första stycket om

förhållandena kräver det.

25 a §

Ett tillstånd enligt 25 § att vistas utanför vårdinrättningens område

får förenas med särskilda villkor. Dessa får avse

– skyldighet att underkasta sig medicinering eller annan vård eller be-

handling,

– skyldighet att hålla kontakt med en viss person,
– skyldighet att vistas på ett hem eller annan institution för vård eller be-

handling eller att besöka en vårdcentral eller anlita socialtjänsten,

– vistelseort, bostad, utbildning eller arbete,
– förbud att använda berusningsmedel, samt
– förbud att vistas på en viss plats eller att ta kontakt med en viss person,

eller

– annat som är nödvändigt eller följer av vårdplanen.

29 §

Har beträffande någon som vårdas enligt denna lag beslut meddelats

om

1. avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (1989:529),
2. utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
3. utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott,
4. utlämning enligt lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark,

Finland, Island och Norge, eller

5. utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland,

Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling,

får utan hinder av tvångsvården verkställighet av beslutet ske, om det be-

gärs av den myndighet som skall verkställa beslutet och chefsöverläkaren
finner att patientens tillstånd tillåter att beslutet verkställs. Tvångsvården
upphör i sådant fall när beslutet har verkställts.

I fråga om en patient som är utlänning upphör tvångsvården vid verkstäl-

lighet av ett beslut om hemsändande som har meddelats med stöd av 12 kap.
3 § utlänningslagen.

30 §

4

Chefsöverläkaren skall se till att en patient som vårdas enligt denna

lag, så snart patientens tillstånd tillåter, genom en individuellt anpassad in-
formation upplyses om sin rätt att få en stödperson.

När patienten begär det, skall en stödperson utses. En stödperson kan ut-

ses också i annat fall, om patienten inte motsätter sig det.

Stödpersonen skall bistå patienten i personliga frågor så länge denne ges

tvångsvård enligt denna lag och, om patienten och stödpersonen samtycker
till det, även under fyra veckor efter det att tvångsvården har upphört. Stöd-
personen har rätt att besöka patienten på vårdinrättningen. Han får inte obe-

4

Senaste lydelse 1998:1663.

background image

5

SFS 2000:353

hörigen röja eller utnyttja vad han under uppdraget har fått veta om patien-
tens hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt.

Stödpersonen utses av en sådan nämnd som avses i lagen (1998:1656) om

patientnämndsverksamhet m.m.

Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner gäller, utöver

vad som i övrigt föreskrivs, följande bestämmelser i förvaltningslagen
(1986:223), nämligen

– 14 § om muntlig handläggning,
– 15 § om anteckning av uppgifter,
– 16 och 17 §§ om parters rätt att få del av uppgifter,
– 20 § om motivering av beslut,
– 21 § om underrättelse om beslut,
– 26 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
– 27 § om omprövning av beslut.

31 §

5

Chefsöverläkaren vid den enhet där patienten vårdas skall anmäla till

en sådan nämnd som avses i 30 § när det kan finnas skäl att utse en stödper-
son.

Har stödperson för patienten inte redan utsetts, skall anmälan alltid göras

när

1. chefsöverläkaren ansöker om medgivande till tvångsvård enligt 7, 12

eller 14 §,

2. patienten överklagar chefsöverläkarens beslut om intagning enligt

6 b §,

3. patienten överklagar chefsöverläkarens beslut att avslå en begäran att

tvångsvården skall upphöra.

I en sådan anmälan skall chefsöverläkaren ange patientens inställning till

att få en stödperson. Nämnden skall, om patienten inte har uttryckt en klar
uppfattning, kontakta patienten eller vårdpersonal med kännedom om pa-
tienten för att få besked om patienten vill ha en stödperson.

När tvångsvården av en patient, för vilken stödperson utsetts, har upphört,

skall chefsöverläkaren snarast möjligt underrätta nämnden om detta och om
i fall stödpersonens uppdrag fortsätter därefter.

31 a §

Om en patient önskar att stödpersonens uppdrag skall övergå till ett

uppdrag som kontaktperson enligt 10 § socialtjänstlagen (1980:620) när
tvångsvården upphört och stödpersonen samtycker till det, skall den nämnd
som avses i 30 § underrätta socialnämnden i den kommun där patienten är
folkbokförd om patientens önskemål.

32 §

Patienten får hos länsrätten överklaga chefsöverläkarens beslut om

intagning för tvångsvård enligt 6 b, 11 eller 14 §. Ett sådant överklagande
skall anses innefatta även en begäran att tvångsvården skall upphöra.

Innan länsrätten prövar ett överklagande enligt första stycket, skall rätten

utan dröjsmål förelägga chefsöverläkaren att yttra sig i de hänseenden som
anges i 7 § andra stycket.

5

Senaste lydelse 1992:564.

background image

6

SFS 2000:353

33 §

Patienten får hos länsrätten överklaga ett annat beslut av chefsöverlä-

karen enligt denna lag som innebär

1. avslag på en begäran att tvångsvården skall upphöra,
2. förordnande enligt 24 § om förstöring eller försäljning av egendom,
3. avslag på en begäran om tillstånd enligt 25 § att vistas utanför vårdin-

rättningens område eller meddelande av villkor enligt 25 a § i samband med
en sådan vistelse, eller

4. återkallelse enligt 25 § andra stycket av tillstånd att vistas utanför vård-

inrättningens område.

I övrigt får beslut av chefsöverläkaren enligt denna lag inte överklagas.

Chefsöverläkaren får inte överklaga rättens beslut enligt denna lag.

När ett beslut av chefsöverläkaren överklagas, skall överklagandet ges in

till länsrätten. Länsrätten prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid.
Har överklagandet kommit in för sent, skall länsrätten avvisa det, om förse-
ningen inte beror på att chefsöverläkaren har lämnat patienten en felaktig
underrättelse om hur man överklagar. Överklagandet skall inte avvisas, om
det har kommit in till chefsöverläkaren innan tiden för överklagande har gått
ut. I ett sådant fall skall chefsöverläkaren omedelbart vidarebefordra över-
klagandet till länsrätten.

35 §

Mål enligt denna lag skall handläggas skyndsamt. Så snart en ansö-

kan som avses i 28 § har kommit in till länsrätten, skall rätten pröva om an-
sökan har kommit in i tid. Har ansökan kommit in för sent, skall rätten
skyndsamt underrätta chefsöverläkaren om detta.

Ett mål hos en länsrätt skall tas upp till avgörande inom åtta dagar från

den dag då ansökan eller överklagandet kom in till länsrätten. Länsrätten får
förlänga denna tid, om det behövs ytterligare utredning eller om någon an-
nan särskild omständighet gör det nödvändigt. Länsrätten får även i fall som
avses i 12 § första stycket förlänga den tid inom vilken prövningen skall ske,
om chefsöverläkaren gör en ansökan enligt andra stycket i samma paragraf.
Föreskrifterna i första och andra meningen gäller inte mål som avses i 33 §
första stycket 2.

Länsrätten får förordna rörande saken i avvaktan på att målet avgörs.

36 §

I ett mål enligt denna lag skall länsrätten hålla muntlig förhandling,

om det inte är uppenbart obehövligt. Vid prövning som avses i 12 § första
stycket skall länsrätten hålla muntlig förhandling endast om patienten begär
det eller om länsrätten finner skäl för det.

37 §

Muntlig förhandling hålls på sjukvårdsinrättningen, om inte särskilda

skäl talar för något annat. Patienten skall vara närvarande vid förhandlingen,
om det är möjligt med hänsyn till hans psykiska tillstånd. Patientens stödper-
son har rätt att närvara vid förhandlingen och skall om möjligt underrättas
om den. Chefsöverläkaren skall höras vid förhandlingen, om det inte är up-
penbart obehövligt.

Om det inte är uppenbart obehövligt, skall länsrätten i ett mål enligt denna

lag höra lämplig sakkunnig vid muntlig förhandling. Vid förhandlingen får
den sakkunnige, i syfte att få upplysning rörande omständigheter som är av
betydelse för dennes uppgift, ställa frågor till chefsöverläkaren och patien-
ten.

background image

7

SFS 2000:353

Om en patient som har kallats vid vite att inställa sig personligen till en

förhandling uteblir, får rätten förordna att han skall hämtas till rätten an-
tingen omedelbart eller till en senare dag.

39 §

Chefsöverläkaren får uppdra åt en erfaren läkare vid sjukvårdsinrätt-

ningen med specialistkompetens inom någon gren av psykiatrin att fullgöra
uppgifter som chefsöverläkaren har enligt denna lag. Om det finns särskilda
skäl, får chefsöverläkaren lämna sådant uppdrag åt en annan läkare vid sjuk-
vårdsinrättningen, dock inte såvitt gäller

1. beslut enligt 6 b § om intagning,
2. beslut enligt 11 § om övergång från frivillig vård till tvångsvård,
3. ansökan enligt 7, 9, 12 eller 14 § om medgivande till att tvångsvården

fortsätter,

4. beslut enligt 17 § första stycket sista meningen om behandlingen,
5. beslut enligt 19 § andra stycket om fastspänning, eller
6. beslut enligt 20 § andra stycket om avskiljande.

48 §

6

En patient som vårdas med stöd av denna lag skall så snart hans till-

stånd medger det genom chefsöverläkarens försorg upplysas om sin rätt

1. att enligt 32 och 33 §§ överklaga vissa beslut,
2. att anlita ombud eller biträde och
3. att enligt 38 a § få offentligt biträde.
Denna lag skall finnas anslagen inom sjukvårdsinrättningen väl synlig för

patienterna.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
2. Har ett vårdintyg utfärdats före den 1 juli 2000, får intagning beslutas

på grundval av det och enligt äldre föreskrifter senast den 4 juli 2000.

3. Ett tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område under åter-

stoden av vårdtiden och som har meddelats enligt äldre föreskrifter gäller
längst till dess att länsrätten beslutat om fortsatt vård.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn

Reuterstrand

(Socialdepartementet)

6

Senaste lydelse 1996:1650.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.