SFS 2005:373 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård / SFS 2005:373 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
050373.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård;

utfärdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1991:1128) om psykia-

trisk tvångsvård skall ha följande lydelse.

4 §

2

Ett beslut om intagning på en sjukvårdsrättning för tvångsvård får inte

fattas utan att ett läkarintyg (vårdintyg) har utfärdats, av vilket det framgår
att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för tvångsvård av patien-
ten är uppfyllda. Vårdintyget skall grundas på en särskild läkarundersök-
ning.

En undersökning för vårdintyg får företas endast om det finns skälig an-

ledning till det. Undersökningen utförs av en legitimerad läkare. Om under-
sökningen inte kan utföras med patientens samtycke, får patienten tas om
hand för undersökning. Beslut om sådant omhändertagande får fattas endast
av läkare i allmän tjänst eller av läkare som enligt avtal med landstinget har
till uppgift att utföra undersökningar för vårdintyg.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2004/05:89, bet. 2004/05:SoU19, rskr. 2004/05:258.

2 Senaste lydelse 2000:353.

SFS 2005:373

Utkom från trycket
den 13 juni 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.