SFS 2022:703 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård / SFS 2022:703 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
SFS2022-703.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk

tvångsvård

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 29 § lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård2 ska ha följande lydelse.

29 §3 Har beträffande någon som vårdas enligt denna lag beslut meddelats
om

1. avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716),
2. utvisning enligt lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa

utlänningar,

3. utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott,
4. överlämnande enligt lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige

enligt en nordisk arresteringsorder,

5. utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland,

Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling,

6. utlämning enligt lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de

internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,

7. överlämnande enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internat-

ionella brottmålsdomstolen,

8. överlämnande enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige

enligt en europeisk arresteringsorder, eller

9. utlämning enligt lagen (2006:615) om samarbete med Special-

domstolen för Sierra Leone,

får trots tvångsvården verkställighet av beslutet ske, om det begärs av den

myndighet som ska verkställa beslutet och chefsöverläkaren finner att
patientens tillstånd tillåter att beslutet verkställs. Tvångsvården upphör i
sådant fall när beslutet har verkställts.

I fråga om en patient som är utlänning upphör tvångsvården vid

verkställighet av ett beslut om hemsändande som har meddelats med stöd av
23 kap. 2 § utlänningslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

1 Prop. 2021/22:131, bet. 2021/22:JuU30, rskr. 2021/22:323.
2 Lagen omtryckt 2008:415.
3 Senaste lydelse 2011:1171.

SFS

2022:703

Publicerad
den

8 juni 2022

background image

SFS

2022:703

2

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Sarah Cagnell
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.