SFS 1998:1663 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård / SFS 1998:1663 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
981663.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård;

utfärdad den 10 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 30 § lagen (1991:1128) om psykia-

trisk tvångsvård skall ha följande lydelse.

30 §

2

När patienten begär det, skall en stödperson utses. En stödperson kan

utses också i annat fall, om patienten inte motsätter sig det.

Stödpersonen skall bistå patienten i personliga frågor så länge denne ges

tvångsvård. Stödpersonen har rätt att besöka patienten på vårdinrättningen.
Han får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han under uppdraget har fått
veta om patientens hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt.

Stödpersonen utses av en sådan nämnd som avses i lagen (1998:1656) om

patientnämndsverksamhet m.m.

Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner gäller, utöver

vad som i övrigt föreskrivs, följande bestämmelser i förvaltningslagen
(1986:223), nämligen

� 14 § om muntlig handläggning,
� 15 § om anteckning av uppgifter,
� 16 och 17 §§ om parters rätt att få del av uppgifter,
� 20 § om motivering av beslut,
� 21 § om underrättelse om beslut,
� 26 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
� 27 § om omprövning av beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54.

2

Senaste lydelse 1992:564.

SFS 1998:1663

Utkom från trycket
den 18 december 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.