SFS 2013:861 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

130861.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård;

utfärdad den 14 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 § lagen (1991:1129) om rättspsy-

kiatrisk vård ska ha följande lydelse.

26 §

2

Chefsöverläkaren ska se till att en patient som vårdas enligt denna lag,

så snart patientens tillstånd tillåter, genom en individuellt anpassad informa-
tion upplyses om sin rätt att få en stödperson.

När rättspsykiatrisk vård i fall som avses i 1 § andra stycket 1 har påbörjats

eller upphört, ska chefsöverläkaren snarast underrätta vederbörande nämnd
enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. om att så har
skett. Nämnden ska i fall som avses i 4 § underrättas när patienten enligt 18 §
första stycket 3 har överklagat ett beslut av chefsöverläkaren om att den rätts-
psykiatriska vården inte ska upphöra, liksom när vården efter överklagandet
har upphört.

Föreskrifterna om stödperson i 30–31 a §§ lagen (1991:1128) om psykia-

trisk tvångsvård gäller i tillämpliga delar vid rättspsykiatrisk vård. Föreskrif-
ten i 30 § tredje stycket andra meningen nämnda lag om rätt för stödpersonen
att besöka patienten på vårdinrättningen gäller dock bara i den mån det inte
möter hinder på grund av inskränkningar i patientens rätt att ta emot besök
som har beslutats med stöd av 8 § tredje stycket denna lag eller 6 kap. 1–3 §§
häkteslagen (2010:611).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:176, bet. 2013/14:JuU2, rskr. 2013/14:29.

2 Senaste lydelse 2008:416.

SFS 2013:861

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.