SFS 2014:523 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

140523.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1129) om rätts-

psykiatrisk vård

dels att 8 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 8 a och 8 b §§, av föl-

jande lydelse.

8 §

2

Vid sluten rättspsykiatrisk vård enligt denna lag gäller, om inte annat

anges i 8 a §, i tillämpliga delar bestämmelserna i 18–24 §§ lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

I fråga om den som är anhållen, häktad eller intagen i eller ska förpassas till

kriminalvårdsanstalt får Kriminalvården i särskilda fall, om det behövs från
ordnings- eller säkerhetssynpunkt, besluta om särskilda inskränkningar i rätt-
ten att ta emot eller skicka försändelser, att ta emot besök eller att stå i förbin-
delse med utomstående genom elektronisk kommunikation. I fråga om den
som är intagen i eller ska förpassas till ett särskilt ungdomshem till följd av en
dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken får Statens institu-
tionsstyrelse fatta motsvarande beslut. Försändelser som avses i 3 kap. 6 §
häkteslagen (2010:611) från den som är häktad eller anhållen, försändelser
som avses i 7 kap. 6 § fängelselagen (2010:610) från den som är intagen lik-
som brev som avses i 19 § andra stycket lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga ska dock alltid vidarebefordras utan före-
gående granskning.

I fråga om den som ges rättspsykiatrisk vård efter beslut av domstol eller

som är intagen i kriminalvårdsanstalt får regeringen i särskilda fall, om det
behövs med hänsyn till rikets säkerhet eller till risken för att denne under vis-
telsen på sjukvårdsinrättningen medverkar till terroristbrott enligt 2 § lagen
(2003:148) om straff för terroristbrott, besluta om särskilda inskränkningar i
rätten att ta emot eller skicka försändelser, ta emot besök eller stå i förbin-
delse med utomstående genom elektronisk kommunikation.

8 a §

Den som ges rättspsykiatrisk vård med beslut om särskild utskriv-

ningsprövning och som vårdas på en sjukvårdsinrättning eller avdelning för
vilken en förhöjd säkerhetsklassificering gäller, får endast använda sådan tek-
nisk utrustning för elektroniska kommunikationstjänster som tillhandahålls av

1 Prop. 2013/14:119, bet. 2013/14:SoU27, rskr. 2013/14:290.

2 Senaste lydelse 2010:622.

SFS 2014:523

Utkom från trycket
den 23 juni 2014

background image

2

SFS 2014:523

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

vårdgivaren. Detsamma gäller den som är anhållen, häktad eller intagen i eller
ska förpassas till kriminalvårdsanstalt.

Vårdgivaren ska, i syfte att säkerställa patientens rätt att stå i förbindelse

med annan person, tillhandahålla sådan utrustning som avses i första stycket.

Om patienten innehar annan utrustning för elektroniska kommunikations-

tjänster än sådan som tillhandahålls av vårdgivaren, ska den omhändertas
under den tid patienten vårdas på en inrättning eller avdelning som avses i
första stycket.

Chefsöverläkaren får besluta om kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesikt-

ning för kontroll av att patienten inte bär på sig sådan utrustning som avses i
tredje stycket.

8 b § Om det är nödvändigt för att säkerheten ska kunna upprätthållas vid
en sjukvårdsinrättning eller avdelning för sluten rättspsykiatrisk vård för vil-
ken en förhöjd säkerhetsklassificering gäller, får vårdgivaren besluta att alla
personer som passerar in i inrättningen eller på avdelningen ska kroppsvisite-
ras (allmän inpasseringskontroll). Syftet med kontrollen ska vara att söka
efter föremål som en intagen inte får inneha enligt denna lag eller beslut som
har meddelats med stöd av lagen. Skriftliga meddelanden får inte granskas.

Kroppsvisitation och undersökning av väskor och andra föremål ska ske

genom användande av metalldetektor eller annan liknande anordning eller,
om det finns särskilda skäl, på annat sätt.

Säkerhetskontroll vid domstolsförhandling på sjukvårdsinrättningen beslu-

tas i enlighet med lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.