SFS 2014:755 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

140755.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 § lagen (1991:1129) om rättspsy-

kiatrisk vård

2 ska ha följande lydelse.

27 §

I fråga om Polismyndighetens skyldighet att lämna biträde gäller i till-

lämpliga delar 47 § andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångs-
vård. Sådant biträde ska lämnas även när en patient i fall som avses i 7 § för-
sta stycket inte inställer sig när vården ska påbörjas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Lagen omtryckt 2008:416.

SFS 2014:755

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.