680082.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 82

Lag

angående ändrad l ydelse av 34 § lagen den 6 maj 1964 (nr 541) om

beliandling i fångvårdsanstalt;

ffii'cfi Stockholms sloK den l ö mars JOGS,

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds näde, Sveriges, Götes och

�~

^ ^ Konung, göra v e t e r H g t: att Vi, med riksdagen-, fimnil

gott tor ordna, att 34 § lagcji den 6 maj 1964 om behandling i fångvärdsan-

siall skal] erliålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

T .

§⬢

Jn agen må-

skriftligt meddelande.

Intagen m å icke förvägras att till svensk myndighet avsända skrift, som

anstötlig till sin avfattning, eller att eljest avsända eller mottaga brev,

som icke är anstötligt eller med hänsyn till behandlingens syfte eller av

^nnan särskild anledning olämpligt. Brev till justitiekanslcrn, justitieom-

ndsinan eller kriminalvårdsstjTelsen må icke brytas och skall städse utan

^ojsmål vidarebefordras. I övrigt må intagen som visat pålitlighet medgi-

⬢^'os att avsända och mottaga brev utan att delta förut granskats.

^varhålles brev

underrättas därom.

rev som

iiro däremot.

lydelse av 2 fsc 19J9; 398.

Prop. lOGS; 17; JLU 15; Rskr 104.

¬

background image

30S

1968 ⬢ Nr 82 ocli 83

Denna Inf,' triidcr i l<niri dagen cflcr den, da lagen enligl därå metll

iil)l)giri nlkomniil fran Iryckcl i Svensk förfallningssaniling.

Del alla som vederbör hava sig hörsamUgen alt efterrälla. Till vtin

visso hava Vi delta med egen hand underskrivit och med Vårt kun"l

bekräfta låtit.

Slockliolms slott den 15 mars 19G8.

sigill

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

Jiisliliedepaiiemenlel)

HEIIMAN K LING

Ku

april
lieliat

nn sa

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.