SFS 2019:303 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

SFS2019-303.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

Utfärdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 b § lagen (1991:1129) om rätts-
psykiatrisk vård2 ska ha följande lydelse.

21 b § I fråga om muntlig förhandling gäller bestämmelserna i 36–37 a §§
lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. I fråga om mål enligt 10 a
eller 10 b § ska dock 36 § och 37 § andra stycket nämnda lag inte tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227.

2 Lagen omtryckt 2008:416.

SFS

2019:303

Publicerad
den

28 maj 2019

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.