SFS 2005:374 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård / SFS 2005:374 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
050374.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård;

utfärdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 25 § lagen (1991:1129) om rätts-

psykiatrisk vård skall ha följande lydelse.

25 §

2

Beslut som meddelas enligt denna lag gäller omedelbart, om inte an-

nat förordnas.

Om åklagaren före en länsrätts beslut har anmält att beslutet kan komma

att överklagas, får länsrättens eller kammarrättens beslut inte verkställas
förrän det har vunnit laga kraft eller rätten dessförinnan har underrättats om
att beslutet inte kommer att överklagas.

Har åklagaren enligt andra stycket underrättat länsrätten eller kammarrät-

ten om att beslutet inte kommer att överklagas, skall rätten genast meddela
vårdinrättningen att beslutet kan verkställas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2004/05:89, bet. 2004/05:SoU19, rskr. 2004/05:258.

2 Senaste lydelse 2000:354.

SFS 2005:374

Utkom från trycket
den 13 juni 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.