SFS 2010:622 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård / SFS 2010:622 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
100622.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård;

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1991:1129) om rättspsy-

kiatrisk vård ska ha följande lydelse.

8 §

2

Vid sluten rättspsykiatrisk vård enligt denna lag gäller i tillämpliga

delar bestämmelserna i 18�24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångs-
vård.

I fråga om den som är anhållen, häktad eller intagen i eller ska förpassas

till kriminalvårdsanstalt får Kriminalvården i särskilda fall, om det behövs
från ordnings- eller säkerhetssynpunkt, besluta om särskilda inskränkningar i
rätten att ta emot eller skicka försändelser, att ta emot besök eller att stå i för-
bindelse med utomstående genom elektronisk kommunikation. I fråga om
den som är intagen i eller ska förpassas till ett särskilt ungdomshem till följd
av en dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken får
Statens institutionsstyrelse fatta motsvarande beslut. Försändelser som avses
i 3 kap. 6 § häkteslagen (2010:611) från den som är häktad eller anhållen,
försändelser som avses i 7 kap. 6 § fängelselagen (2010:610) från den som är
intagen liksom brev som avses i 19 § andra stycket lagen (1990:52) med sär-
skilda bestämmelser om vård av unga ska dock alltid vidarebefordras utan
föregående granskning.

I fråga om den som ges rättspsykiatrisk vård efter beslut av domstol eller

som är intagen i kriminalvårdsanstalt får regeringen i särskilda fall, om det
behövs med hänsyn till rikets säkerhet eller till risken för att denne under
vistelsen på sjukvårdsinrättningen medverkar till terroristbrott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, besluta om särskilda inskränk-
ningar i rätten att ta emot eller skicka försändelser, ta emot besök eller stå i
förbindelse med utomstående genom elektronisk kommunikation.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.

2 Senaste lydelse 2008:416.

SFS 2010:622

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.