SFS 2011:490 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

110490.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård;

utfärdad den 12 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 § lagen (1991:1129) om rätts-

psykiatrisk vård ska ha följande lydelse.

28 §

2

Ges en patient rättspsykiatrisk vård som är förenad med särskild ut-

skrivningsprövning ska chefsöverläkaren, om det behövs med hänsyn till
brottet och övriga omständigheter, ge målsäganden möjlighet att begära att
bli underrättad när

1. patienten har lämnat sjukvårdsinrättningen utan tillstånd eller inte har

återvänt dit sedan tiden för ett tillstånd att vistas utanför inrättningens områ-
de har gått ut eller tillståndet har återkallats,

2. beslut har fattats om att patienten får vistas utanför sjukvårdsinrättning-

ens område,

3. beslut har fattats om att patienten ska genomgå öppen rättspsykiatrisk

vård, eller

4. beslut har fattats om att vården ska upphöra.
Önskar målsäganden underrättelse, ska en sådan ges vid beslut som anges

i denna paragraf innan patienten lämnar vårdinrättningen och annars så snart
som möjligt.

Om det finns särskilda skäl får en sådan underrättelse lämnas utan att

målsäganden begärt att bli underrättad.

Underrättelsen ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till

omständigheterna i det enskilda fallet. Underrättelsen ska innehålla informa-
tion om de regler som gäller för meddelande av kontaktförbud enligt lagen
(1988:688) om kontaktförbud.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236.

2 Senaste lydelse 2008:416.

SFS 2011:490

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.