SFS 1994:1426 Lag om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

SFS 1994_1426 Lag om ändring i lagen (1991_1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2935

SFS 1994:1426
Utkom från trycket
den 12 december 1994

Lag

om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot
vissa dopningsmedel;

utfärdad den 1 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (1991:1969) om

förbud mot vissa dopningsmedel skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40.

background image

2936

SFS 1994:1426

6 § Angående beslag av egendom som kan antas vara förverkad enligt
5 § gäller bestämmelserna i rättegångsbalken.

Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av

alkoholhaltiga drycker m.m. skall tillämpas på motsvarande sätt då
beslag har skett av medel som avses i 1 § denna lag. Tiden för att
anmäla missnöje skall dock räknas från dagen för förordnandet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

På regeringens vägnar

ANNA HEDBORG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.