SFS 2019:360 Lag om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

SFS2019-360.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa

dopningsmedel

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (1991:1969) om förbud mot
vissa dopningsmedel ska ha följande lydelse.

6 §2 Angående beslag av egendom som kan antas vara förverkad enligt 5 §
gäller bestämmelserna i rättegångsbalken.

Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av alko-

hol m.m. ska tillämpas på motsvarande sätt då beslag har skett av medel som
avses i 1 § denna lag. Tiden för att anmäla missnöje ska dock räknas från
dagen för förordnandet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

2 Senaste lydelse 1994:1426.

SFS

2019:360

Publicerad
den

4 juni 2019

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.