SFS 1999:44 Lag om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

990044.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot
vissa dopningsmedel;

utfärdad den 25 februari 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1991:1969) om för-

bud mot vissa dopningsmedel

dels

att 2–4 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall föras in en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

2 §

Medel som anges i 1 § får inte annat än för medicinskt eller vetenskap-

ligt ändamål

1. införas till landet,
2. överlåtas,
3. framställas,
4. förvärvas i överlåtelsesyfte,
5. bjudas ut till försäljning,
6. innehas, eller
7. brukas.

3 §

Den som uppsåtligen bryter mot 2 § 2–7 döms för dopningsbrott till

fängelse i högst två år.

Är ett brott som avses i första stycket med hänsyn till mängden dopnings-

medel samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till böter eller
fängelse i högst sex månader.

Om straff för olovlig införsel m.m. finns bestämmelser i lagen (1960:418)

om straff för varusmuggling.

3 a §

Är ett brott som avses i 3 § första stycket att anse som grovt döms för

grovt dopningsbrott till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Vid be-
dömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om det har utgjort
led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt,
avsett särskilt stor mängd dopningsmedel eller annars varit av särskilt farlig
eller hänsynslös art.

4 §

För försök eller förberedelse till sådant dopningsbrott som inte är att

anse som ringa döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken, om gärningen
gäller annan befattning än som avses i 2 § 6 eller 7.

1

Prop. 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139.

SFS 1999:44

Utkom från trycket
den 9 mars 1999

background image

2

SFS 1999:44

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Om flera har medverkat till brott som avses i 2 § 2–5, skall 23 kap. 4 och

5 §§ brottsbalken tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.