SFS 2013:1144 Lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

131144.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:419) om
resekostnadsersättning vid sjukresor;

utfärdad den 19 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1991:419) om resekost-

nadsersättning vid sjukresor ska ha följande lydelse.

1 §

2

Landsting och kommuner som inte tillhör något landsting (sjukvårds-

huvudmän) ska, i fråga om personer som är försäkrade för bosättnings-
baserade förmåner enligt 4 och 5 kap. socialförsäkringsbalken, lämna ersätt-
ning för resekostnader

1. i samband med öppen hälso- och sjukvård som anordnas av ett landsting

eller en kommun som inte ingår i ett landsting eller i samband med sjukhus-
vård,

2. i samband med rådgivning om födelsekontrollerande verksamhet m.m.

som ersätts enligt föreskrifter som regeringen meddelat,

3. vid resor till och från sjukhus eller läkare som föranleds av en undersök-

ning enligt förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden
m.m.,

4. i samband med tillhandahållande av hjälpmedel åt handikappad,
5. i samband med tandvård som avses i lagen (2008:145) om statligt tand-

vårdsstöd,

6. vid besök som med anledning av sjukdom görs hos läkare inom stude-

randeorganisationernas hälsovård, för vilken statsbidrag betalas ut av hög-
skolestyrelse,

7. i samband med konvalescentvård som ges i konvalescenthem som har

tagits upp på förteckning som fastställs av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer,

8. vid besök för sjukvårdande behandling som ges i omedelbart samband

med insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade,

9. vid besök för sjukvårdande behandling som ges med stöd av bestäm-

melserna om den kommunala hälso- och sjukvården i hälso- och sjuk-
vårdslagen (1982:763).

I fråga om resekostnader enligt första stycket 2 ska ersättning lämnas även

när rådgivningen bedrivs av organisationer med tillstånd av Inspektionen för
vård och omsorg.

1 Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130.

2 Senaste lydelse 2012:937.

SFS 2013:1144

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

2

SFS 2013:1144

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

För resekostnader som avses i första stycket 1 behöver ersättning lämnas

endast om vården eller behandlingen getts med anledning av sjukdom eller
förlossning.

Sjukvårdshuvudmännen ska också lämna ersättning för resekostnader vid

vård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och vid fysioterapi
enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ersättning för resekostnader

som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.