910419.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:419

om resekostnadsersättning vid sjukresor;

Utkom från try cket

den 7 juni 19 91

Utfärdad den 30 m aj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Landstingskommuner och kommuner som inte tillhör någon land s­

tingskommun (sjukvårdshuvudmän) skall, i fråga om personer som omfat­
tas av sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,
lämna ersättning för resekostnader

1. enligt 2 kap. 6 § nämnda lag,

2. i samband med rådgivning enligt lagen (1974:525) om ersättning för

viss födelsekontrollerande verksamhet m. m.,

3. vid resor till och från sjukhus eller läkare som föranleds av en

undersökning enligt förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa

läkarutlåtanden m. m.

I fråga om resekostnader enligt första stycket 2 skall ersättning lämnas

även när rådgivningen bedrivs av organisationer med socialstyrelsens till­

stånd.

För resekostnader som avses i 2 k ap. 6 § första stycket första meningen

lagen om allmän försäkring behöver ersättning lämnas endast om vården

eller behandlingen getts med anledning av sjukdom eller förlossning.

2 § Resekostnadsersättning enligt 1 § beräknas enligt de grunder som

sjukvårdshuvudmannen bestämmer, dock med den begränsning som kan

' Prop. 1990/91:135, SfU 15, rskr. 264.

675

¬

background image

SFS 1991:419

ha föreskrivits med stöd av 2 kap. I § andra stycket lagen (1962: 381) om

allmän försäkring.

3 § Frågor om resekostnadsersättning enligt denna lag prövas, efter an­
sökan om sådan ersättning, av den sjukvårdshuvudman inom vars område
sökanden är bosatt. Ersättningen betalas av sjukvårdshuvudmannen.

4 § Om en internationell överenskommelse om social trygghet innefattar
åtagande för Sverige att svara för resekostnader i samban d med sjukresor,
skall er sättning för dessa kostnader lämnas av den sjukvårdshuvudman

inom vars område vård för sjukdomen har getts.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas på ersättning

för kostnader för resa som påbö rjas efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

INGELA THAL�0N

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.