SFS 1993:591 Lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

SFS 1993_591 Lag om ändring i lagen (1991_419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:591 Lag

om ändring i lagen (1991:419) om
resekostnadsersättning vid sjukresor;

Utkom från trycket

den 16 juni 1993

utfärdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1991:419) om resekost-

nadsersättning vid sjukresor skall ha följande lydelse.

1 § Landsting och kommuner som inte tillhör något landsting (sjuk-

vårdshuvudmän) skall, i fråga om personer som omfattas av sjukförsäk-
ringen enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring, lämna ersättning för
resekostnader

1. enligt 2 kap. 6 § nämnda lag,

2. i samband med rådgivning enligt lagen (1974:525) om ersättning för

viss födelsekontrollerande verksamhet m. m.,

3. vid resor till och från sjukhus eller läkare som föranleds av en

undersökning enligt förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa
läkarutlåtanden m.m.

I fråga om resekostnader enligt första stycket 2 skall ersättning lämnas

även när rådgivningen bedrivs av organisationer med Socialstyrelsens
tillstånd.

För resekostnader som avses i 2 kap. 6 § första stycket första meningen

lagen om allmän försäkring behöver ersättning lämnas endast om vården
eller behandlingen getts med anledning av sjukdom eller förlossning.

Sjukvårdshuvudmännen skall också lämna ersättning för resekostnader

vid vård eller behandling som getts enligt lagen (1993: 588) om husläkare
med anledning av sjukdom eller förlossning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

BO KÖNBERG

Karin Laan

(Socialdepartementet)

1

Prop. 1992/93: 160, bet. 1992/93:SoU22, rskr. 1992/93:355.

1272

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.