SFS 1995:844 Lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor / SFS 1995:844 Lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
SFS 1995_844 Lag om ändring i lagen (1991_419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:844
Utkom från trycket
den 22 juni 1995

Lag
om ändring i lagen (1991:419) om
resekostnadsersättning vid sjukresor;

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1991:419) om resekost-

nadsersättning vid sjukresor skall ha följande lydelse.

1 §2 Landsting och kommuner som inte tillhör något landsting (sjuk-

vårdshuvudmän) skall, i fråga om personer som omfattas av sjukförsäk-
ringen enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring, lämna ersättning för
resekostnader

1. enligt 2 kap. 6 § nämnda lag,

2. i samband med rådgivning enligt lagen (1974: 525) om ersättning för

viss födelsekontrollerande verksamhet m. m.,

3. vid resor till och från sjukhus eller läkare som föranleds av en

undersökning enligt förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa
läkarutlåtanden m. m.

I fråga om resekostnader enligt första stycket 2 skall ersättning lämnas

även när rådgivningen bedrivs av organisationer med Socialstyrelsens
tillstånd.

För resekostnader som avses i 2 kap. 6 § första stycket första meningen

lagen om allmän försäkring behöver ersättning lämnas endast om vården
eller behandlingen getts med anledning av sjukdom eller förlossning.

1

Prop. 1994/95: 195, bet. 1994/95: SoU24, rskr. 1994/95:383.

2

Senaste lydelse 1993: 1659.

1503

background image

SFS 1995:844

Sjukvårdshuvudmännen skall också lämna ersättning för resekostnader

vid vård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och vid sjuk-
gymnastik enligt lagen (1993: 1652) om sjukgymnastikersättning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande för resor som påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1504

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.