SFS 1995:1488 Lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor / SFS 1995:1488 Lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
SFS 1995_1488 Lag om ändring i lagen (1991_419) om resekostnads-ersättning vid sjukresor

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1488
Utkom från trycket
den 27 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1991:419) om resekostnads-
ersättning vid sjukresor;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2§ lagen (1991:419) om rese-

kostnadsersättning vid sjukresor skall ha följande lydelse.

2 § Resekostnadsersättning enligt 1 § beräknas enligt de grunder som
sjukvårdshuvudmannen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för resor som har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1995/96:69, bet. 1995/96:SfU2, rskr. 1995/96:87.

2810

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.