SFS 2010:1245 Lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor / SFS 2010:1245 Lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
101245.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:419) om
resekostnadsersättning vid sjukresor;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1991:419) om rese-

kostnadsersättning vid sjukresor ska ha följande lydelse.

1 §

2

Landsting och kommuner som inte tillhör något landsting (sjukvårds-

huvudmän) ska, i fråga om personer som är försäkrade för bosättnings-
baserade förmåner enligt 4 och 5 kap. socialförsäkringsbalken, lämna ersätt-
ning för resekostnader

1. i samband med öppen hälso- och sjukvård som anordnas av ett lands-

ting eller en kommun som inte ingår i ett landsting eller i samband med sjuk-
husvård,

2. i samband med rådgivning om födelsekontrollerande verksamhet m.m.

som ersätts enligt föreskrifter som regeringen meddelat,

3. vid resor till och från sjukhus eller läkare som föranleds av en under-

sökning enligt förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarut-
låtanden m.m.,

4. i samband med tillhandahållande av hjälpmedel åt handikappad,
5. i samband med tandvård som avses i lagen (2008:145) om statligt tand-

vårdsstöd,

6. vid besök som med anledning av sjukdom görs hos läkare inom stu-

derandeorganisationernas hälsovård, för vilken statsbidrag betalas ut av hög-
skolestyrelse,

7. i samband med konvalescentvård som ges i konvalescenthem som har

tagits upp på förteckning som fastställs av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer,

8. vid besök för sjukvårdande behandling som ges i omedelbart samband

med insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade,

9. vid besök för sjukvårdande behandling som ges med stöd av bestäm-

melserna om den kommunala hälso- och sjukvården i hälso- och sjukvårds-
lagen (1982:763).

I fråga om resekostnader enligt första stycket 2 ska ersättning lämnas även

när rådgivningen bedrivs av organisationer med Socialstyrelsens tillstånd.

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2008:150.

SFS 2010:1245

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1245

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

För resekostnader som avses i första stycket 1 behöver ersättning lämnas

endast om vården eller behandlingen getts med anledning av sjukdom eller
förlossning.

Sjukvårdshuvudmännen ska också lämna ersättning för resekostnader vid

vård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och vid sjukgym-
nastik enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.