910230.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

y

SFS 1991:230 Lag

Utkom från trycket

om ändring i narkotikaföfordningen (1962:704);

den 15 maj 199!

utfärdad den 2 m aj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att det i narkotikaförordningen

(1962; 704) skall införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

8 a § För att täcka statens kostnader för kontrollen av narkotika skall

den som söker eller erhållit tillstånd enligt 3, 5 eller 6 § erlägg a särskilda
avgifter som bestäms av regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 j uli 1991.

På regeringen s vägnar

ULF L�NNQVIST

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

Prop. 1990/91:100 (bil. 7), SoU12. rskr. 211.

⬢I.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.