920860.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:860

om kontroll av narkotika;

utkom från trycket

den 30 juni 1992

utfärdad den 18 juni 1992.

Enligt riksd agens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 § narkotikastraff­

lagen (1968:64).

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket

skall upprätta och kungöra förteckningar över narkotika.

2 § Narkotika får importeras, tillverkas, exporteras, utbjudas till försälj­
ning, överlåtas eller innehas endast for medicinskt eller vetenskapligt

ändamål.

Import och export

3 § Narkotika får importeras eller exporteras endast av den som har

tillstånd till det.

Om inte regeringen eller, efter regeringens bemyndigande. Läkeme­

delsverket föreskriver något annat, får dock resande utan tillstånd föra in

narkotiska läkemedel i Sverige, om de är avsedda for medicinskt ändamål

och den resandes personliga bruk.

Narkotika får inte tas om hand på det sätt som avses i 8 § första stycket 2

tullagen (1987:1065). Narkotika får inte heller utan tillstånd sändas ge­
nom tul lområdet, åter foras ut eller förvaras i tullager som inrättats för

förvaring av proviantartiklar och liknande. I övrigt gäller lagen (1973:980)
om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m.

Tillverkning

4 § Med tillverkning avses i denna lag framställning, omvandling, bear­

betning, avvägning, uppräkning, forpackning eller ompackning av narkoti­
ka samt fram ställning av sådan beredning som innehåller narkotika utan

att beredningen anses som narkotika.

Tillverkning av narkotika får bedrivas endast av den som har tillstånd

till det. Tillstånd behövs dock inte for att på apotek göra en beredning med
narkotiskt ämne som verksam beståndsdel eller för att i vetenskapligt syfte

framställa narkotika vid en vetenskaplig institution, som ägs eller stöds av

staten.

' Prop. 1991/92; 107, SoU21. rskr. 342.

1895

¬

background image

SFS 1992:860

Handel

5 § Handel med n arkotika får bedrivas endast av

1. den som med tillstånd antingen har infört varan till riket eller har

vidtagit sådan åtgärd med varan som innebär tillverkning,

2. den som har rätt till detaljhandel med läkemedel, eller

3. någon ann an som har tillstånd att handla med varan.

Förordnande och utlämnande

6 § Narkotiska läkemedel får lämnas ut endast efter förordnande av

läkare, tandläkare eller veterinär. Sådant förordnande skall ske med störs­
ta försiktighet.

Om det finns grundad anledning att anta att en läkare, tandläkare eller

veterinär har missbrukat sin behörighet att förordna narkotiska läkemedel,

får Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd efter omständigheterna anting­
en förbjuda att sådana läkemedel lämnas ut på förordnande av läkaren,

tandläkaren eller veterinären eller föreskriva särskilda begränsningar i
fråga om u tlämnandet.

Beslut i e tt ärende som avses i andra stycket skall gälla omedelbart, om

inte annat beslutas.

Innehav

7 § Narkotika får innehas endast av

1. den som har rätt att handla med varan,
2. en föreståndare för en vetenskaplig institution som ägs eller stöds av

staten eller en kommun, i den mån varan behövs för vetenskaplig forsk­

ning, undersökning eller undervisning,

3. en befattningshavare vid försvarsmakten enligt särskilda bestämmel­

ser, eller

4. den som fått varan utlämnad till sig enligt 6 § första stycket eller

medgetts import enligt 3 § första stycket.

Tillstånd och tillsyn
8 § Läkemedelsverket prövar frågor om tillstånd enligt denna lag. Till­
stånd skall förenas med de villkor som behövs. Vid prövningen skall

verket särskilt ta hänsyn till innehållet i de överenskommelser om narkoti­

ka som Sverige ha r biträtt. Ett tillstånd får återkallas av verket, om det
behövs för att förebygga missbruk av narkotika.

9 § Den som importerar, exporterar eller tillverkar narkotika eller hand­

lar med narkotika skall föra sådana anteckningar som behövs för att

kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag och föreskrifter

som meddelats med stöd av lagen. Föreståndare för en vetenskaplig insti­

tution där narkotika används i vetenskapligt syfte, skall föra sådana an­
teckningar som behövs för kontrollen av användningen.

10 § Läkemedelsverket har tillsynen över efterlevnaden av denna lag

1896

(je föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen.

¬

background image

11 § Läkemedelsverket har rätt att på begäran få de upplysningar och

SFS 1992:860

handlingar som behövs för tillsynen och får meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen skall efterle vas.

För tillsyn har Läkemedelsverket rätt till tillträde dels till områden,

lokaler och andra utrymmen som används i samband med tillverkning
eller annan hantering av narkotika, av utgångsämnen till narkotika eller av

förpackningsmaterial, dels till utrymmen där prövning av narkotikans

egenskaper utförs. Verket får i sådana utrymmen göra undersökningar och
ta prover. Läkemedelsverket har dock inte med stöd av denna lag rätt till
tillträde till bostäder.

På begäran skall den som förfogar över sådana varor som avses i andra

stycket läm na nödvändigt biträde vid undersökningen. För uttaget prov

betalas inte ersättning. Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas
med vite. Om tillträde eller biträde vägras får Läkemedelsverket också
förelägga vite.

Ytterligare föreskrifter

12 § Regeringen får i fråga om import, export, tillverkning, handel,

förordnande, utlämnande och anteckningar besluta om ytterligare före­

skrifter.

Regeringen får överlåta till Läkemedelsverket och Generaltullstyrelsen

att besluta om såd ana föreskrifter.

Ansvar

13 § Till böter eller fängelse i högst e tt år döms, om gärningen inte är

belagd med straff enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller enligt lagen

(1960:418) om straff för varusmuggling, den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet

1. åsidosätter föreskrift som meddelats med stöd av denna lag, eller

2. lämnar oriktig uppgift i ärend e om tillstånd enligt denna lag.
I ringa fal l skall inte dömas till ansvar.

�verklagande

14 § Beslut som Läkemedelsverket, Generaltullstyrelsen eller Hälso- och

sjukvårdens ansvarsnämnd i ett en skilt fall meddelat enligt denna lag eller
enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos
kammarrätten.

Beslut som Läkemedelsverket, Generaltullstyrelsen, Hälso- och sjukvår­

dens ansvarsnämnd eller kammarrätten i ett enskilt fall meddelar skall
gälla omedelbart, om inte annat beslutas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1, Denna lag trä der i kraft d en dag regeringen bestämmer.

1897

¬

background image

\

SFS 1992:860

2. Narkotikaförordningen (1962:704) skall upphöra att gälla vid ikraft­

trädandet.

3. Beslut och tillstånd som har meddelats enligt den upphävda förord­

ningen gäller fortfarande.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

BO K�NBERG

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.