SFS 1968:69

680069.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 69

KUXGL. MAJ:TS FÖRORDNING

om ändring i narkotikaförordningen den 14- december 1962 (nr 704);

given Slocklio lms sloii den S m ars 196S.

Kuiigi. Maj :t har, efter riksdagens hörandeh funnit gott förordna, dels atl

13 § 3 mom. och 14 § narkolikaförordningen den 14 december 1962 skall

upphöra alt gälla, dels alt i 1, 4, G, 8, 10, 11 och 15 §§ förordningen ordet

Mnedicinalslyrclsen» skall bytas ut mot »socialstyrelsen», dels att 13 § 1

och 2 mom. förordningen skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

13

1 mom. Angående påföljd för olovlig befattning med narkotika samt för­

sök, förberedelse eller stämpling därtill stadgas i narkotikastrafflagen och

lagen om straff för varusmuggling.

2 mom. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet i ansökan om tillstånd

enligt denna förordning lämnar oriktig uppgift rörande förhållande av be­

tydenhet domes till böter eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst ett år.

Till böter

i 9 §,

Den som uppsåtligen eller av oaklsamhet brjder mot 12 § domes till böter

eller fängelse i högst ett år. Gärningen må åtalas av allmän åklagare alle­

nast efter angivelse av målsägande.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1968.

Det alla som vederbör hava sig liörsambgen att efterrätta. Till yltermeia

\1sso hava Vi detta med egen hand underskrmt och med Vårt kungk sigiH

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 8 mars 1968.

GUSTAF ADOLF

(Socialdepartementet)

(L. S.)

SVEN ASPLING

' Prop. 1968:7; 2LU 1; Rskr 81.

" |-• v-:-TT--.

¬

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.