SFS 2016:532 Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

160532.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av
narkotika;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (1992:860) om

kontroll av narkotika ska ha följande lydelse.

4 §

2

Med tillverkning avses i denna lag framställning, omvandling, bearbet-

ning, avvägning, uppräkning, förpackning eller ompackning av narkotika.

Tillverkning av narkotika får bedrivas endast av den som har tillstånd till

det. Tillstånd behövs dock inte för att i vetenskapligt syfte framställa narko-
tika vid en vetenskaplig institution, som ägs eller stöds av staten.

5 §

3

Handel med narkotika får bedrivas endast av

1. den som med tillstånd antingen har fört in varan till Sverige eller har vid-

tagit sådan åtgärd med varan som innebär tillverkning, eller

2. den som har tillstånd att handla med varan.
Handel med narkotiska läkemedel får bedrivas utan sådant tillstånd som

anges i första stycket av den som enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om han-
del med läkemedel får bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Apotek som enligt den äldre lydelsen av 4 § har rätt att tillverka en be-

redning med narkotiskt ämne som verksam beståndsdel får även efter
ikraftträdandet fortsätta med sådan tillverkning utan särskilt tillstånd, dock
längst till och med den 31 december 2016.

3. Den som avses i 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel

och som enligt den äldre lydelsen av 5 § har rätt att handla med narkotika som
inte är läkemedel får även efter ikraftträdandet fortsätta med sådan handel
utan särskilt tillstånd, dock längst till och med den 31 december 2016.

4. Den som avses i 4 kap. 1 § andra stycket lagen (2009:366) om handel

med läkemedel och som enligt den äldre lydelsen av 5 § har rätt att handla
med narkotika får även efter ikraftträdandet fortsätta med sådan handel utan
särskilt tillstånd, dock längst till och med den 31 december 2016.

1 Prop. 2015/16:143, bet. 2015/16:SoU15, rskr. 2015/16:250.

2 Senaste lydelse 2011:114.

3 Senaste lydelse 2009:369.

SFS 2016:532

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:532

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.