SFS 2018:1112 Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

SFS2018-1112.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1992:860) om kontrol av narkotika
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:860) om kontroll

av narkotika

dels att nuvarande 11 a § ska betecknas 11 b §,

dels att det närmast före rubriken ”Avgifter” ska införas en ny paragraf,

11 a §, av följande lydelse.

11 a § Polismyndigheten ska på uppdrag av Folkhälsomyndigheten eller

Läkemedelsverket med hjälp av fingerade uppgifter göra inköp av varor som

kan behöva regleras enligt denna lag och som inte är reglerade enligt lagen

(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:221, bet. 2017/18:SoU27, rskr. 2017/18:354.

SFS 2018:1112

Publicerad

den 21 juni 2018

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.