SFS 1993:361 Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

SFS 1993_361 Lag om ändring i lagen (1992_860) om kontroll av narkotika

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:361
Utkom från trycket
den 2 juni 1993

Lag
om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika;

utfärdad den 19 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:860) om

kontroll av narkotika

dels att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 7 a, 7 b, 7 c, 9 a och

13 a §§ samt närmast före 7 a § en ny rubrik av följande lydelse,

dels att 8, 9, 11, 12 och 13 §§, rubrikerna närmast före 8 och 13 §§ samt

punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna skall ha följande
lydelse.

1

Prop. 1992/93: 186, bet. 1992/93: SoU24, rskr. 1992/93:323.

953

background image

SFS 1993:361

Kemiska ämnen som kan användas vid olaglig tillverkning av
narkotika

7 a § Bestämmelserna i 8— 14 §§ skall tillämpas även på kemiska ämnen
som kan användas vid olaglig tillverkning av narkotika. Regeringen med-
delar föreskrifter om vilka ämnen det gäller.

7 b § Den som direkt eller indirekt tar befattning med sådana ämnen
som avses i 7 a § skall vidta de åtgärder och i övrigt iaktta sådan försiktig-
het som behövs för att förhindra att ämnena används vid olaglig tillverk-
ning av narkotika.

7 c § Regeringen får meddela föreskrifter om att yrkesmässig verksamhet
avseende import, export, sändande genom tullområdet (transit), tillverk-
ning, handel, transport och förvaring av ämne som avses i 7 a § får
bedrivas endast efter tillstånd eller efter anmälan om verksamheten.

Tillstånd och tillsyn m. m.

8 § Läkemedelsverket prövar frågor om tillstånd enligt denna lag. Till-
stånd skall förenas med de villkor som behövs. Vid prövningen skall
verket särskilt ta hänsyn till innehållet i de överenskommelser om narkoti-
ka och om kemiska ämnen som kan användas vid olaglig tillverkning av
narkotika som Sverige har biträtt. Ett tillstånd får återkallas av verket, om
det behövs för att förebygga missbruk av narkotika eller för att förebygga
att ett ämne används till olaglig tillverkning av narkotika. Ett tillstånd får
också återkallas om tillståndshavaren har åsidosatt föreskrifter eller villkor
som har meddelats med stöd av lagen eller om det finns andra särskilda
skäl till återkallelse.

Anmälan som avses i 7 c § skall göras hos Läkemedelsverket.

9 § Den som importerar, exporterar, transiterar, tillverkar eller handlar
med narkotika eller bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksam-
het beträffande ämne som avses i 7a§ skall föra sådana anteckningar som
behövs för att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag
och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Föreståndare för en
vetenskaplig institution där narkotika används i vetenskapligt syfte, skall
föra sådana anteckningar som behövs för kontrollen av användningen.

9 a § Den som yrkesmässigt importerar, exporterar, transiterar, tillver-
kar eller handlar med narkotika eller ämne som avses i 7 a § skall på varans
förpackning genom märkning eller på annat sätt ange narkotikans eller
ämnets namn.

11 § Läkemedelsverket har rätt att på begäran få de upplysningar och

handlingar som behövs för tillsynen och får meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen skall efterlevas.

För tillsyn har Läkemedelsverket rätt till tillträde dels till områden,

954

background image

lokaler och andra utrymmen som används i samband med import, export,
transit, tillverkning, handel, transport, förvaring eller annan hantering av
narkotika eller förpackningsmaterial till narkotika, dels till utrymmen där
prövning av narkotikans egenskaper utförs. Detsamma gäller sådana ut-
rymmen som används i samband med import, export, transit, tillverkning,
handel, transport och förvaring av ämne som avses i 7a§ eller andra
utgångsämnen till narkotika. Verket får i sådana utrymmen göra undersök-
ningar och ta prover. Läkemedelsverket har dock inte med stöd av denna
lag rätt till tillträde till bostäder.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsyn enligt

denna paragraf.

På begäran skall den som förfogar över sådana varor som avses i andra

stycket lämna nödvändigt biträde vid undersökningen. För uttaget prov
betalas inte ersättning. Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas
med vite. Om tillträde eller biträde vägras får Läkemedelsverket också
förelägga vite.

12 § Regeringen får i fråga om import, export, transit, tillverkning,

handel, transport, förvaring, förordnande, utlämnande, anteckningar och
märkning besluta om ytterligare föreskrifter.

Regeringen får överlåta till Läkemedelsverket och Generaltullstyrelsen

att besluta om sådana föreskrifter.

Ansvar m. m.

13 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms, om gärningen inte är

belagd med straff enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller enligt lagen
(1960:418) om straff för varusmuggling, den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet

1. bedriver sådan verksamhet som avses i 7 c § utan erforderligt tillstånd

eller utan att föreskriven anmälan om verksamheten gjorts,

2. bryter mot 9 § eller 9 a §,
3. åsidosätter föreskrift som meddelats med stöd av denna lag, eller
4. lämnar oriktig uppgift i ärende om tillstånd eller i anmälan om

verksamhet enligt denna lag.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

13 a § Ämne som avses i 7 a § och som har varit föremål för brott enligt
13 § eller värdet därav samt utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat

om det inte är uppenbart oskäligt.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

955

SFS 1993:361

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.