SFS 1995:476 Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

SFS 1995_476 Lag om ändring i lagen (1992_860) om kontroll av narkotika

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:476

Utkom från trycket
den 23 maj 1995

Lag
om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika;

utfärdad den 11 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 a, 7 c, 8, 9 a, 10— 11 a och 13 §§

lagen (1992:860) om kontroll av narkotika skall ha följande lydelse.

7 a §2 Bestämmelserna i 8 — 14 §§ skall tillämpas även på kemiska ämnen
som kan användas vid olaglig tillverkning av narkotika. Regeringen med-
delar föreskrifter om vilka ämnen det gäller. Bestämmelser som rör im-
port, export och sändande genom tullområdet (transit) av sådana ämnen
finns i rådets förordning (EEG) nr 3677/90 av den 13 december 1990 om
åtgärder för att försvåra avledningen av vissa ämnen för olaglig framställ-
ning av narkotika och psykotropa ämnen3.

1

Prop. 1994/95:143, bet. 1994/95:SoU 17, rskr. 1994/95:297.

Jfr. rådets direktiv 92/109/EEG av den 14 december 1992 om tillverkning och

utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid illegal tillverkning av

narkotiska preparat och psykotropa ämnen (EGT nr L 370, 19.12.92, s. 76, Celex

392L0109/S) och kommissionens direktiv 93/46/EEG av den 22 juni 1993 om

ersättning och ändring av bilagorna till rådets direktiv 92/109/EEG om tillverkning

och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid illegal tillverkning

av narkotiska preparat och psykotropa substanser (EGT nr L 159, 1.7.93, s. 134,

Celex 393L0046/S).
2

Senaste lydelse 1993:361.

3

EGT nr L 357, 20.12.90, s. 1 (Celex 390R3677/S).

774

background image

SFS 1995:476

7 c §4 Regeringen får meddela föreskrifter om att yrkesmässig verksam-
het avseende tillverkning, handel, transport och förvaring av ämne som
avses i 7 a § får bedrivas endast efter tillstånd eller efter anmälan om
verksamheten.

8 §5 Läkemedelsverket prövar frågor om tillstånd enligt denna lag och
enligt förordning (EEG) nr 3677/90.

Tillstånd skall förenas med de villkor som behövs. Vid prövningen skall

verket särskilt ta hänsyn till innehållet i de överenskommelser om narkoti-
ka och om kemiska ämnen som kan användas vid olaglig tillverkning av
narkotika som Sverige har biträtt. Ett tillstånd får återkallas av verket, om
det behövs för att förebygga missbruk av narkotika eller för att förebygga
att ett ämne används till olaglig tillverkning av narkotika. Ett tillstånd får
också återkallas om tillståndshavaren har åsidosatt föreskrifter eller villkor
som har meddelats med stöd av lagen eller om det finns andra särskilda
skäl till återkallelse.

Anmälan som avses i 7 c § och i förordning (EEG) nr 3677/90 skall göras

hos Läkemedelsverket.

9 a §6 Den som yrkesmässigt importerar, exporterar, transiterar, tillver-
kar eller handlar med narkotika eller tillverkar, handlar med, transporterar
eller förvarar ämne som avses i 7 a § skall på varans förpackning genom
märkning eller på annat sätt ange narkotikans eller ämnets namn.

10 § Läkemedelsverket har tillsynen över efterlevnaden av förordning
(EEG) nr 3677/90, av denna lag samt av de föreskrifter och villkor som har
meddelats med stöd av lagen.

11 §7 Läkemedelsverket har rätt att på begäran få de upplysningar och

handlingar som behövs för tillsynen och får meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att förordning (EEG) nr 3677/90, denna lag eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

För tillsyn har Läkemedelsverket rätt till tillträde dels till områden,

lokaler och andra utrymmen som används i samband med import, export,
transit, tillverkning, handel, transport, förvaring eller annan hantering av
narkotika eller förpackningsmaterial till narkotika, dels till utrymmen där
prövning av narkotikans egenskaper utförs. Detsamma gäller sådana ut-
rymmen som används i samband med import, export, transit, tillverkning,
handel, transport och förvaring av ämne som avses i 7 a § eller andra
utgångsämnen till narkotika. Verket får i sådana utrymmen göra undersök-
ningar och ta prover. Läkemedelsverket har dock inte med stöd av denna
lag rätt till tillträde till bostäder.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsyn enligt

denna paragraf.

På begäran skall den som förfogar över sådana varor som avses i andra

stycket lämna nödvändigt biträde vid undersökningen. För uttaget prov

4

Senaste lydelse 1993:361.

5

Senaste lydelse 1993:361.

6

Senaste lydelse 1993:361.

7

Senaste lydelse 1993:361.

775

background image

SFS 1995:476

betalas inte ersättning. Ett beslat om föreläggande eller förbnd får förenas

med vite. Om tillträde eller biträde vägras får Läkemedelsverket också
förelägga vite.

11 a §8 För att täcka statens kostnader för kontrollen av narkotika och av

ämnen som kan användas vid olaglig tillverkning av narkotika skall den
som söker eller har erhållit tillstånd enligt 3 — 5 §§ betala särskilda avgifter
som bestäms av regeringen. Detsamma gäller den som söker eller har
erhållit tillstånd eller gör anmälan som avses i 7 c § eller i förordning
(EEG) nr 3677/90.

13 §9 Till böter eller fängelse i högst ett år döms, om gärningen inte är

belagd med straff enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller enligt lagen
(1960:418) om straff för varusmuggling, den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet

1. bedriver sådan verksamhet som avses i 7 c § eller i förordning (EEG)

nr 3677/90 utan erforderligt tillstånd eller utan att föreskriven anmälan
om verksamheten gjorts,

2. bryter mot 6 § andra stycket, 9 § eller 9 a §, eller mot bestämmelserna

om dokumentation, anteckningar eller märkning i förordning (EEG) nr

3677/90,

3. åsidosätter föreskrift som meddelats med stöd av denna lag, eller
4. lämnar oriktig uppgift i ärende om tillstånd eller i anmälan om

verksamhet enligt denna lag eller enligt förordning (EEG) nr 3677/90.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1995.

På regeringens vägnar

ANNA HEDBORG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

8

Senaste lydelse 1993:362.

9

Senaste lydelse 1994:955.

776

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.