SFS 1995:91 Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

SFS 1995_91 Lag om ändring i lagen (1992_860) om kontroll av narkotika

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:91

Utkom från trycket
den 1 februari 1995

Lag
om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av
narkotika;

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 § lagen (1992:860) om

kontroll av narkotika skall ha följande lydelse.

14 §2 Beslut som Läkemedelsverket eller Generaltullstyrelsen i ett

enskilt fall meddelat enligt denna lag eller enligt en föreskrift som
meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut som Läkemedelsverket, Generaltullstyrelsen, länsrätten eller

kammarrätten i ett enskilt fall meddelar skall gälla omedelbart, om inte
annat beslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

ANNA HEDBORG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

2

Senaste lydelse 1994:955.

78

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.