SFS 1996:1154 Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

SFS 1996_1154 Lag om ändring i lagen (1992_860) om kontroll av narkotika

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1154
Utkom från trycket
den 10 december 1996

Lag
om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika;

utfärdad den 28 november 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1992:860) om kontroll

av narkotika skall ha följande lydelse.

5 § Handel med narkotika får bedrivas endast av

1. den som med tillstånd antingen har infört varan till riket eller har vid-

tagit sådan åtgärd med varan som innebär tillverkning,

2. den som enligt 4 eller 5 § lagen (1996:1152) om handel med läkeme-

del m.m. får bedriva detaljhandel med läkemedel, eller

3. någon annan som har tillstånd att handla med varan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTRÖM

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/96:58.

2

Senaste lydelse 1992:1276.

2208

2

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.