SFS 1999:419 Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

990419.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av
narkotika;

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 12 och 14 §§ lagen (1992:860)

om kontroll av narkotika

2

ordet ”Generaltullstyrelsen” skall bytas ut mot

”Tullverket”.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242.

2

Senaste lydelse av

12 § 1993:361
14 § 1995:91.

SFS 1999:419

Utkom från trycket
den 16 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.