SFS 2005:471 Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1992:860) om kontroll av narkotika / SFS 2005:471 Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
050471.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av
narkotika;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:860) om kon-

troll av narkotika

2

dels att 7 b § skall upphöra att gälla,
dels att 7 a och 7 c�14 §§ samt rubriken närmast före 7 a § skall ha föl-

jande lydelse.

Narkotikaprekursorer

7 a §

3

Med narkotikaprekursor avses i denna lag ett ämne som kan använ-

das för olaglig framställning av narkotika och som finns upptaget i bilaga till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den
11 februari 2004 om narkotikaprekursorer

4 eller rådets förordning (EG) nr

111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln
med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer

5.

7 c §

6

Regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsver-

ket får meddela föreskrifter om

1. särskilda tillstånd för apotek eller myndigheter att inneha eller släppa ut

narkotikaprekursorer på marknaden, och

2. särskild registrering av apotek eller myndigheter för utsläppande av

narkotikaprekursorer på marknaden.

8 §

7

Läkemedelsverket prövar frågor om tillstånd enligt denna lag.

Tillstånd skall förenas med de villkor som behövs. Vid prövningen skall

verket särskilt ta hänsyn till innehållet i de överenskommelser om narkotika
som Sverige har biträtt. Ett tillstånd får återkallas av verket, om det behövs
för att förebygga missbruk av narkotika. Ett tillstånd får också återkallas om
tillståndshavaren har åsidosatt föreskrifter eller villkor som har meddelats
med stöd av lagen eller om det finns andra särskilda skäl till återkallelse.

1 Prop. 2004/05:127, bet. 2004/05:SoU23, rskr. 2004/05:278.

2 Senaste lydelse av 7 b § 1993:361.

3 Senaste lydelse 1995:476.

4 EUT L 047, 18.2.2004, s. 1 (Celex 32004R0273).

5 EUT L 022, 26.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0111).

6 Senaste lydelse 1995:476.

7 Senaste lydelse 1995:476.

SFS 2005:471

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

2

SFS 2005:471

Läkemedelsverket är behörig myndighet enligt förordning (EG) nr

273/2004 och förordning (EG) nr 111/2005.

9 §

8

Den som importerar, exporterar, transiterar, tillverkar eller handlar

med narkotika skall föra sådana anteckningar som behövs för att kontrollera
efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag och föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen. Föreståndare för en vetenskaplig institution där narkotika
används i vetenskapligt syfte skall föra sådana anteckningar som behövs för
kontrollen av användningen.

9 a §

9

Den som yrkesmässigt importerar, exporterar, transiterar, tillverkar

eller handlar med narkotika skall på varans förpackning genom märkning el-
ler på annat sätt ange narkotikans namn.

10 §

10

Läkemedelsverket har tillsynen över efterlevnaden av förordning

(EG) nr 273/2004 och förordning (EG) nr 111/2005, av denna lag samt av de
föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen.

11 §

11

Läkemedelsverket har rätt att på begäran få de upplysningar och

handlingar som behövs för tillsynen och får meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att förordning (EG) nr 273/2004, förordning (EG) nr
111/2005, denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen
skall efterlevas.

För tillsyn har Läkemedelsverket rätt till tillträde dels till områden, lokaler

och andra utrymmen som används i samband med import, export, transit,
agerande som mellanhand, tillverkning, handel, transport, förvaring eller an-
nan hantering av narkotika eller förpackningsmaterial till narkotika, dels till
utrymmen där prövning av narkotikans egenskaper utförs. Detsamma gäller
sådana utrymmen som används i samband med import, export, transit, age-
rande som mellanhand, tillverkning, handel, transport och förvaring av nar-
kotikaprekursorer eller andra utgångsämnen till narkotika. Verket får i så-
dana utrymmen göra undersökningar och ta prover. Läkemedelsverket har
dock inte med stöd av denna lag rätt till tillträde till bostäder.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsyn enligt

denna paragraf.

På begäran skall den som förfogar över sådana varor som avses i andra

stycket lämna nödvändigt biträde vid undersökningen. För uttaget prov beta-
las inte ersättning. Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med
vite. Om tillträde eller biträde vägras får Läkemedelsverket också förelägga
vite.

11 a §

12

För att täcka statens kostnader för kontrollen av narkotika skall

den som söker eller har erhållit tillstånd enligt 3�5 §§ betala särskilda avgif-
ter som bestäms av regeringen. �ven den som söker tillstånd eller registre-

8 Senaste lydelse 1993:361.

9 Senaste lydelse 1995:476.

10 Senaste lydelse 1995:476.

11 Senaste lydelse 1995:476.

12 Senaste lydelse 1995:476.

background image

3

SFS 2005:471

ring enligt förordning (EG) nr 273/2004 eller förordning (EG) nr 111/2005
skall betala särskilda avgifter som bestäms av regeringen.

12 §

13

Regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsver-

ket och Tullverket får i fråga om import, export, transit, tillverkning, handel,
transport, förvaring, förordnande, utlämnande, anteckningar och märkning
av narkotika meddela ytterligare föreskrifter.

13 §

14

Till böter eller fängelse i högst ett år döms, om gärningen inte är be-

lagd med straff enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller enligt lagen
(2000:1225) om straff för smuggling, den som uppsåtligen eller av oaktsam-
het

1. bedriver sådan verksamhet som avses i förordning (EG) nr 273/2004 el-

ler förordning (EG) nr 111/2005 utan erforderligt tillstånd eller utan att före-
skriven registrering av verksamheten gjorts,

2. bryter mot 6 § andra stycket, 9 § eller 9 a §, eller mot bestämmelserna i

förordning (EG) nr 273/2004 eller förordning (EG) nr 111/2005 om

a) att utse, anmäla och uppdatera uppgifter om ansvarig person,
b) att uppdatera adressuppgifter,
c) kundförsäkringar,
d) dokumentation,
e) märkning, eller
f) att underrätta om sina transaktioner,
3. åsidosätter föreskrift som meddelats med stöd av denna lag, eller
4. lämnar oriktig uppgift i ärende om tillstånd eller registrering av verk-

samhet enligt denna lag eller enligt förordning (EG) nr 273/2004 eller för-
ordning (EG) nr 111/2005.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

13 a §

15

Narkotikaprekursor som har varit föremål för brott enligt 13 § el-

ler värdet därav samt utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat, om det
inte är uppenbart oskäligt.

14 §

16

Beslut som Apoteket Aktiebolag meddelat i fråga om intyg som av-

ses i 3 a § får överklagas till Läkemedelsverket. Beslut som Läkemedelsver-
ket eller Tullverket i ett enskilt fall meddelat enligt denna lag, enligt förord-
ning (EG) nr 273/2004 eller förordning (EG) nr 111/2005 eller enligt en fö-
reskrift som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut som Läkemedelsverket, Tullverket, länsrätten eller kammarrätten i

ett enskilt fall meddelar skall gälla omedelbart, om inte annat beslutas.

1. Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2005.

13 Senaste lydelse 1999:419.

14 Senaste lydelse 2000:1247.

15 Senaste lydelse 1993:361.

16 Senaste lydelse 2001:1282.

background image

4

SFS 2005:471

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

2. Tillstånd som meddelats före ikraftträdandet gäller enligt det medde-

lade tillståndet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Björn Reuterstrand

(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.