SFS 2000:539 Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

000539.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av
narkotika;

utfärdad den 25 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1992:860) om kontroll

av narkotika skall ha följande lydelse.

3 §

Narkotika får importeras eller exporteras endast av den som har till-

stånd till det.

Om inte regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedels-

verket föreskriver något annat, får dock resande utan tillstånd föra in narko-
tiska läkemedel i Sverige och föra ut sådana läkemedel från landet, om de är
avsedda för medicinskt ändamål och den resandes personliga bruk.

Narkotika får inte utan tillstånd sändas genom landet eller, i annat fall än

som avses i andra stycket, föras ut ur landet. I övrigt gäller lagen (1973:980)
om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:64, bet. 1999/2000:JuU17, rskr. 1999/2000:215.

SFS 2000:539

Utkom från trycket
den 26 juni 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.